1. Zborovoði. Po Jedutunu. Psalam. Davidov.

2. Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu spasenje.

3. Samo on je moja hrid i spasenje, utvrda moja: neæu se pokolebati.

4. Dokle æete na bijednika nasrtati, obarat' ga svi zajedno, k'o zid ruševan il' ogradu nagnutu?

5. Urotiše se da me s visa mog obore, u laži uživaju; ustima blagoslivlju, a u srcu proklinju.

6. Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu nada moja.

7. Samo on je moja hrid i spasenje, utvrda moja: neæu se pokolebati.

8. U Boga je spasenje moje i slava; Bog mi je hridina silna, utoèište.

9. U nj se, narode, uzdaj u svako doba; pred njim srca izlijevajte: Bog je naše utoèište!

10. Sinovi su ljudski samo dašak, laž su djeca èovjeèja: svi da stanu na tezulju, od daha bi lakši bili.

11. U grabež se ne uzdajte nit' se otetim tašto hvalite; umnoži l' se blago, nek' vam srce za nj ne prione.

12. Bog rekao jedno, a ja dvoje èuo:

13. "U Boga je snaga! U tebe je, Gospode, dobrota! Ti uzvraæaš svakom po djelima."

“Se você não entrega seu coração a Deus, o que lhe entrega?” “Você deve seguir outra estrada. Tire de seu coração todas as paixões deste mundo, humilhe-se na poeira e reze! Dessa forma, certamente você encontrará Deus, que lhe dará paz e serenidade nesta vida e a eterna beatitude na próxima.” São Padre Pio de Pietrelcina