1. teknon thn zwhn tou ptwcou mh aposterhshV kai mh parelkushV ofqalmouV epideeiV

2. yuchn peinwsan mh luphshV kai mh parorgishV andra en aporia autou

3. kardian parwrgismenhn mh prostaraxhV kai mh parelkushV dosin prosdeomenou

4. ikethn qlibomenon mh apanainou kai mh apostreyhV to proswpon sou apo ptwcou

5. apo deomenou mh apostreyhV ofqalmon kai mh dwV topon anqrwpw katarasasqai se

6. katarwmenou gar se en pikria yuchV autou thV dehsewV autou epakousetai o poihsaV auton

7. prosfilh sunagwgh seauton poiei kai megistani tapeinou thn kefalhn sou

8. klinon ptwcw to ouV sou kai apokriqhti autw eirhnika en prauthti

9. exelou adikoumenon ek ceiroV adikountoV kai mh oligoyuchshV en tw krinein se

10. ginou orfanoiV wV pathr kai anti androV th mhtri autwn kai esh wV uioV uyistou kai agaphsei se mallon h mhthr sou

11. h sofia uiouV authV anuywsen kai epilambanetai twn zhtountwn authn

12. o agapwn authn agapa zwhn kai oi orqrizonteV proV authn emplhsqhsontai eufrosunhV

13. o kratwn authV klhronomhsei doxan kai ou eisporeuetai eulogei kurioV

14. oi latreuonteV auth leitourghsousin agiw kai touV agapwntaV authn agapa o kurioV

15. o upakouwn authV krinei eqnh kai o prosecwn auth kataskhnwsei pepoiqwV

16. ean empisteush kataklhronomhsei authn kai en katascesei esontai ai geneai autou

17. oti diestrammenwV poreusetai met' autou en prwtoiV fobon kai deilian epaxei ep' auton kai basanisei auton en paideia authV ewV ou empisteush th yuch autou kai peirasei auton en toiV dikaiwmasin authV

18. kai palin epanhxei kat' euqeian proV auton kai eufranei auton kai apokaluyei autw ta krupta authV

19. ean apoplanhqh egkataleiyei auton kai paradwsei auton eiV ceiraV ptwsewV autou

20. sunthrhson kairon kai fulaxai apo ponhrou kai peri thV yuchV sou mh aiscunqhV

21. estin gar aiscunh epagousa amartian kai estin aiscunh doxa kai cariV

22. mh labhV proswpon kata thV yuchV sou kai mh entraphV eiV ptwsin sou

23. mh kwlushV logon en kairw creiaV

24. en gar logw gnwsqhsetai sofia kai paideia en rhmati glwsshV

25. mh antilege th alhqeia kai peri thV apaideusiaV sou entraphqi

26. mh aiscunqhV omologhsai ef' amartiaiV sou kai mh biazou roun potamou

27. kai mh upostrwshV anqrwpw mwrw seauton kai mh labhV proswpon dunastou

28. ewV qanatou agwnisai peri thV alhqeiaV kai kurioV o qeoV polemhsei uper sou

29. mh ginou qrasuV en glwssh sou kai nwqroV kai pareimenoV en toiV ergoiV sou

30. mh isqi wV lewn en tw oikw sou kai fantasiokopwn en toiV oiketaiV sou

31. mh estw h ceir sou ektetamenh eiV to labein kai en tw apodidonai sunestalmenh

“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina