1. exomologhsomai soi kurie basileu kai ainesw se qeon ton swthra mou exomologoumai tw onomati sou

2. oti skepasthV kai bohqoV egenou moi kai elutrwsw to swma mou ex apwleiaV kai ek pagidoV diabolhV glwsshV apo ceilewn ergazomenwn yeudoV kai enanti twn paresthkotwn egenou bohqoV kai elutrwsw me

3. kata to plhqoV eleouV kai onomatoV sou ek brugmwn etoimon eiV brwma ek ceiroV zhtountwn thn yuchn mou ek pleionwn qliyewn wn escon

4. apo pnigmou puraV kukloqen kai ek mesou puroV ou ouk exekausa

5. ek baqouV koiliaV adou kai apo glwsshV akaqartou kai logou yeudouV

6. basilei diabolh glwsshV adikou hggisen ewV qanatou h yuch mou kai h zwh mou hn sunegguV adou katw

7. periescon me pantoqen kai ouk hn o bohqwn eneblepon eiV antilhmyin anqrwpwn kai ouk hn

8. kai emnhsqhn tou eleouV sou kurie kai thV ergasiaV sou thV ap' aiwnoV oti exairh touV upomenontaV se kai swzeiV autouV ek ceiroV ecqrwn

9. kai anuywsa apo ghV iketeian mou kai uper qanatou rusewV edehqhn

10. epekalesamhn kurion patera kuriou mou mh me egkatalipein en hmeraiV qliyewV en kairw uperhfaniwn abohqhsiaV ainesw to onoma sou endelecwV kai umnhsw en exomologhsei

11. kai eishkousqh h dehsiV mou eswsaV gar me ex apwleiaV kai exeilou me ek kairou ponhrou

12. dia touto exomologhsomai soi kai ainesw se kai euloghsw tw onomati kuriou

13. eti wn newteroV prin h planhqhnai me ezhthsa sofian profanwV en proseuch mou

14. enanti naou hxioun peri authV kai ewV escatwn ekzhthsw authn

15. ex anqouV wV perkazoushV stafulhV eufranqh h kardia mou en auth epebh o pouV mou en euquthti ek neothtoV mou icneuon authn

16. eklina oligon to ouV mou kai edexamhn kai pollhn euron emautw paideian

17. prokoph egeneto moi en auth tw didonti moi sofian dwsw doxan

18. dienohqhn gar tou poihsai authn kai ezhlwsa to agaqon kai ou mh aiscunqw

19. diamemacistai h yuch mou en auth kai en poihsei nomou dihkribasamhn taV ceiraV mou exepetasa proV uyoV kai ta agnohmata authV epenqhsa

20. thn yuchn mou kateuquna eiV authn kai en kaqarismw euron authn kardian ekthsamhn met' authV ap' archV dia touto ou mh egkataleifqw

21. kai h koilia mou etaracqh tou ekzhthsai authn dia touto ekthsamhn agaqon kthma

22. edwken kurioV glwssan moi misqon mou kai en auth ainesw auton

23. eggisate proV me apaideutoi kai aulisqhte en oikw paideiaV

24. ti oti ustereisqai legete en toutoiV kai ai yucai umwn diywsi sfodra

25. hnoixa to stoma mou kai elalhsa kthsasqe eautoiV aneu arguriou

26. ton trachlon umwn upoqete upo zugon kai epidexasqw h yuch umwn paideian egguV estin eurein authn

27. idete en ofqalmoiV umwn oti oligon ekopiasa kai euron emautw pollhn anapausin

28. metascete paideiaV en pollw ariqmw arguriou kai polun cruson kthsasqe en auth

29. eufranqeih h yuch umwn en tw eleei autou kai mh aiscunqeihte en ainesei autou

30. ergazesqe to ergon umwn pro kairou kai dwsei ton misqon umwn en kairw autou .

“Apóie-se, como faz Nossa Senhora, à cruz de Jesus e nunca lhe faltará conforto”. São Padre Pio de Pietrelcina