1. w qanate wV pikron sou to mnhmosunon estin anqrwpw eirhneuonti en toiV uparcousin autou andri aperispastw kai euodoumenw en pasin kai eti iscuonti epidexasqai trofhn

2. w qanate kalon sou to krima estin anqrwpw epideomenw kai elassoumenw iscui escatoghrw kai perispwmenw peri pantwn kai apeiqounti kai apolwlekoti upomonhn

3. mh eulabou krima qanatou mnhsqhti proterwn sou kai escatwn

4. touto to krima para kuriou pash sarki kai ti apanainh en eudokia uyistou eite deka eite ekaton eite cilia eth ouk estin en adou elegmoV zwhV

5. tekna bdelura ginetai tekna amartwlwn kai sunanastrefomena paroikiaiV asebwn

6. teknwn amartwlwn apoleitai klhronomia kai meta tou spermatoV autwn endeleciei oneidoV

7. patri asebei memyetai tekna oti di' auton oneidisqhsontai

8. ouai umin andreV asebeiV oitineV egkatelipete nomon qeou uyistou

9. kai ean gennhqhte eiV kataran gennhqhsesqe kai ean apoqanhte eiV kataran merisqhsesqe

10. panta osa ek ghV eiV ghn apeleusetai outwV asebeiV apo kataraV eiV apwleian

11. penqoV anqrwpwn en swmasin autwn onoma de amartwlwn ouk agaqon exaleifqhsetai

12. frontison peri onomatoV auto gar soi diamenei h cilioi megaloi qhsauroi crusiou

13. agaqhV zwhV ariqmoV hmerwn kai agaqon onoma eiV aiwna diamenei

14. paideian en eirhnh sunthrhsate tekna sofia de kekrummenh kai qhsauroV afanhV tiV wfeleia en amfoteroiV

15. kreisswn anqrwpoV apokruptwn thn mwrian autou h anqrwpoV apokruptwn thn sofian autou

16. toigaroun entraphte epi tw rhmati mou ou gar estin pasan aiscunhn diafulaxai kalon kai ou panta pasin en pistei eudokimeitai

17. aiscunesqe apo patroV kai mhtroV peri porneiaV kai apo hgoumenou kai dunastou peri yeudouV

18. apo kritou kai arcontoV peri plhmmeleiaV kai apo sunagwghV kai laou peri anomiaV

19. apo koinwnou kai filou peri adikiaV kai apo topou ou paroikeiV peri klophV

20. apo alhqeiaV qeou kai diaqhkhV kai apo phxewV agkwnoV ep' artoiV

21. apo skorakismou lhmyewV kai dosewV kai apo aspazomenwn peri siwphV

22. apo orasewV gunaikoV etairaV kai apo apostrofhV proswpou suggenouV

23. apo afairesewV meridoV kai dosewV kai apo katanohsewV gunaikoV upandrou

24. apo periergiaV paidiskhV autou kai mh episthV epi thn koithn authV

25. apo filwn peri logwn oneidismou kai meta to dounai mh oneidize

26. apo deuterwsewV kai logou akohV kai apo kaluyewV logwn krufiwn

27. kai esh aiscunthroV alhqinwV kai euriskwn carin enanti pantoV anqrwpou

“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina