1. mh poiei kaka kai ou mh se katalabh kakon

2. aposthqi apo adikou kai ekklinei apo sou

3. uie mh speire ep' aulakaV adikiaV kai ou mh qerishV auta eptaplasiwV

4. mh zhtei para kuriou hgemonian mhde para basilewV kaqedran doxhV

5. mh dikaiou enanti kuriou kai para basilei mh sofizou

6. mh zhtei genesqai krithV mh ouk iscuseiV exarai adikiaV mhpote eulabhqhV apo proswpou dunastou kai qhseiV skandalon en euquthti sou

7. mh amartane eiV plhqoV polewV kai mh katabalhV seauton en oclw

8. mh katadesmeushV diV amartian en gar th mia ouk aqwoV esh

9. mh eiphV tw plhqei twn dwrwn mou epoyetai kai en tw prosenegkai me qew uyistw prosdexetai

10. mh oligoyuchshV en th proseuch sou kai elehmosunhn poihsai mh paridhV

11. mh katagela anqrwpon onta en pikria yuchV autou estin gar o tapeinwn kai anuywn

12. mh arotria yeudoV ep' adelfw sou mhde filw to omoion poiei

13. mh qele yeudesqai pan yeudoV o gar endelecismoV autou ouk eiV agaqon

14. mh adolescei en plhqei presbuterwn kai mh deuterwshV logon en proseuch sou

15. mh mishshV epiponon ergasian kai gewrgian upo uyistou ektismenhn

16. mh proslogizou seauton en plhqei amartwlwn mnhsqhti oti orgh ou croniei

17. tapeinwson sfodra thn yuchn sou oti ekdikhsiV asebouV pur kai skwlhx

18. mh allaxhV filon eneken diaforou mhde adelfon gnhsion en crusiw soufir

19. mh astocei gunaikoV sofhV kai agaqhV h gar cariV authV uper to crusion

20. mh kakwshV oikethn ergazomenon en alhqeia mhde misqion didonta thn yuchn autou

21. oikethn suneton agapatw sou h yuch mh sterhshV auton eleuqeriaV

22. kthnh soi estin episkeptou auta kai ei estin soi crhsima emmenetw soi

23. tekna soi estin paideuson auta kai kamyon ek neothtoV ton trachlon autwn

24. qugatereV soi eisin prosece tw swmati autwn kai mh ilarwshV proV autaV to proswpon sou

25. ekdou qugatera kai esh tetelekwV ergon mega kai andri sunetw dwrhsai authn

26. gunh soi estin kata yuchn mh ekbalhV authn kai misoumenh mh empisteushV seauton

27. en olh kardia sou doxason ton patera sou kai mhtroV wdinaV mh epilaqh

28. mnhsqhti oti di' autwn egennhqhV kai ti antapodwseiV autoiV kaqwV autoi soi

29. en olh yuch sou eulabou ton kurion kai touV iereiV autou qaumaze

30. en olh dunamei agaphson ton poihsanta se kai touV leitourgouV autou mh egkataliphV

31. fobou ton kurion kai doxason ierea kai doV thn merida autw kaqwV entetaltai soi aparchn kai peri plhmmeleiaV kai dosin bracionwn kai qusian agiasmou kai aparchn agiwn

32. kai ptwcw ekteinon thn ceira sou ina teleiwqh h eulogia sou

33. cariV domatoV enanti pantoV zwntoV kai epi nekrw mh apokwlushV carin

34. mh usterei apo klaiontwn kai meta penqountwn penqhson

35. mh oknei episkeptesqai arrwston anqrwpon ek gar twn toioutwn agaphqhsh

36. en pasi toiV logoiV sou mimnhskou ta escata sou kai eiV ton aiwna ouc amarthseiV

“O amor é a rainha das virtudes. Como as pérolas se ligam por um fio, assim as virtudes, pelo amor. Fogem as pérolas quando se rompe o fio. Assim também as virtudes se desfazem afastando-se o amor”. São Padre Pio de Pietrelcina