1. ergathV mequsoV ou ploutisqhsetai o exouqenwn ta oliga kata mikron peseitai

2. oinoV kai gunaikeV aposthsousin sunetouV kai o kollwmenoV pornaiV tolmhroteroV estai

3. shph kai skwlhkeV klhronomhsousin auton kai yuch tolmhra exarqhsetai

4. o tacu empisteuwn koufoV kardia kai o amartanwn eiV yuchn autou plhmmelhsei

5. o eufrainomenoV kardia katagnwsqhsetai

6. kai o miswn lalian elattonoutai kakia

7. mhdepote deuterwshV logon kai ouqen soi ou mh elattonwqh

8. en filw kai ecqrw mh dihgou kai ei mh estin soi amartia mh apokalupte

9. akhkoen gar sou kai efulaxato se kai en kairw mishsei se

10. akhkoaV logon sunapoqanetw soi qarsei ou mh se rhxei

11. apo proswpou logou wdinhsei mwroV wV apo proswpou brefouV h tiktousa

12. beloV pephgoV en mhrw sarkoV outwV logoV en koilia mwrou

13. elegxon filon mhpote ouk epoihsen kai ei ti epoihsen mhpote prosqh

14. elegxon ton plhsion mhpote ouk eipen kai ei eirhken ina mh deuterwsh

15. elegxon filon pollakiV gar ginetai diabolh kai mh panti logw pisteue

16. estin olisqanwn kai ouk apo yuchV kai tiV ouc hmarten en th glwssh autou

17. elegxon ton plhsion sou prin h apeilhsai kai doV topon nomw uyistou

20. pasa sofia foboV kuriou kai en pash sofia poihsiV nomou

22. kai ouk estin sofia ponhriaV episthmh kai ouk estin opou boulh amartwlwn fronhsiV

23. estin panourgia kai auth bdelugma kai estin afrwn elattoumenoV sofia

24. kreittwn httwmenoV en sunesei emfoboV h perisseuwn en fronhsei kai parabainwn nomon

25. estin panourgia akribhV kai auth adikoV kai estin diastrefwn carin tou ekfanai krima

26. estin ponhreuomenoV sugkekufwV melania kai ta entoV autou plhrh dolou

27. sugkrufwn proswpon kai eqelokwfwn opou ouk epegnwsqh profqasei se

28. kai ean upo elattwmatoV iscuoV kwluqh amartein ean eurh kairon kakopoihsei

29. apo orasewV epignwsqhsetai anhr kai apo apanthsewV proswpou epignwsqhsetai nohmwn

30. stolismoV androV kai gelwV odontwn kai bhmata anqrwpou anaggelei ta peri autou

“Ele e ouvir a Sua voz por meio das Suas inspirações e iluminações interiores.” São Padre Pio de Pietrelcina