1. kai anesth hliaV profhthV wV pur kai o logoV autou wV lampaV ekaieto

2. oV ephgagen ep' autouV limon kai tw zhlw autou wligopoihsen autouV

3. en logw kuriou anescen ouranon kathgagen outwV triV pur

4. wV edoxasqhV hlia en qaumasioiV sou kai tiV omoioV soi kaucasqai

5. o egeiraV nekron ek qanatou kai ex adou en logw uyistou

6. o katagagwn basileiV eiV apwleian kai dedoxasmenouV apo klinhV autwn

7. akouwn en sina elegmon kai en cwrhb krimata ekdikhsewV

8. o criwn basileiV eiV antapodoma kai profhtaV diadocouV met' auton

9. o analhmfqeiV en lailapi puroV en armati ippwn purinwn

10. o katagrafeiV en elegmoiV eiV kairouV kopasai orghn pro qumou epistreyai kardian patroV proV uion kai katasthsai fulaV iakwb

11. makarioi oi idonteV se kai oi en agaphsei kekoimhmenoi kai gar hmeiV zwh zhsomeqa

12. hliaV oV en lailapi eskepasqh kai elisaie eneplhsqh pneumatoV autou kai en hmeraiV autou ouk esaleuqh upo arcontoV kai ou katedunasteusen auton oudeiV

13. paV logoV ouc uperhren auton kai en koimhsei eprofhteusen to swma autou

14. kai en zwh autou epoihsen terata kai en teleuth qaumasia ta erga autou

15. en pasin toutoiV ou metenohsen o laoV kai ouk apesthsan apo twn amartiwn autwn ewV epronomeuqhsan apo ghV autwn kai dieskorpisqhsan en pash th gh

16. kai kateleifqh o laoV oligostoV kai arcwn en tw oikw dauid tineV men autwn epoihsan to areston tineV de eplhqunan amartiaV

17. ezekiaV wcurwsen thn polin autou kai eishgagen eiV meson authV udwr wruxen sidhrw akrotomon kai wkodomhsen krhnaV eiV udata

18. en hmeraiV autou anebh sennachrim kai apesteilen rayakhn kai aphren kai ephren ceira autou epi siwn kai emegalauchsen en uperhfania autou

19. tote esaleuqhsan kardiai kai ceireV autwn kai wdinhsan wV ai tiktousai

20. kai epekalesanto ton kurion ton elehmona ekpetasanteV taV ceiraV autwn proV auton kai o agioV ex ouranou tacu ephkousen autwn kai elutrwsato autouV en ceiri hsaiou

21. epataxen thn parembolhn twn assuriwn kai exetriyen autouV o aggeloV autou

22. epoihsen gar ezekiaV to areston kuriw kai eniscusen en odoiV dauid tou patroV autou aV eneteilato hsaiaV o profhthV o megaV kai pistoV en orasei autou

23. en taiV hmeraiV autou anepodisen o hlioV kai proseqhken zwhn basilei

24. pneumati megalw eiden ta escata kai parekalesen touV penqountaV en siwn

25. ewV tou aiwnoV upedeixen ta esomena kai ta apokrufa prin h paragenesqai auta

“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina