3. afrosunh androV lumainetai taV odouV autou ton de qeon aitiatai th kardia autou

4. ploutoV prostiqhsin filouV pollouV o de ptwcoV kai apo tou uparcontoV filou leipetai

5. martuV yeudhV ouk atimwrhtoV estai o de egkalwn adikwV ou diafeuxetai

6. polloi qerapeuousin proswpa basilewn paV de o kakoV ginetai oneidoV andri

7. paV oV adelfon ptwcon misei kai filiaV makran estai ennoia agaqh toiV eidosin authn eggiei anhr de fronimoV eurhsei authn o polla kakopoiwn telesiourgei kakian oV de ereqizei logouV ou swqhsetai

8. o ktwmenoV fronhsin agapa eauton oV de fulassei fronhsin eurhsei agaqa

9. martuV yeudhV ouk atimwrhtoV estai oV d' an ekkaush kakian apoleitai up' authV

10. ou sumferei afroni trufh kai ean oikethV arxhtai meq' ubrewV dunasteuein

11. elehmwn anhr makroqumei to de kauchma autou epercetai paranomoiV

12. basilewV apeilh omoia brugmw leontoV wsper de drosoV epi cortw outwV to ilaron autou

13. aiscunh patri uioV afrwn kai ouc agnai eucai apo misqwmatoV etairaV

14. oikon kai uparxin merizousin patereV paisin para de qeou armozetai gunh andri

15. deilia katecei androgunaion yuch de aergou peinasei

16. oV fulassei entolhn threi thn eautou yuchn o de katafronwn twn eautou odwn apoleitai

17. danizei qew o elewn ptwcon kata de to doma autou antapodwsei autw

18. paideue uion sou outwV gar estai euelpiV eiV de ubrin mh epairou th yuch sou

19. kakofrwn anhr polla zhmiwqhsetai ean de loimeuhtai kai thn yuchn autou prosqhsei

20. akoue uie paideian patroV sou ina sofoV genh ep' escatwn sou

21. polloi logismoi en kardia androV h de boulh tou kuriou eiV ton aiwna menei

22. karpoV andri elehmosunh kreisswn de ptwcoV dikaioV h plousioV yeusthV

23. foboV kuriou eiV zwhn andri o de afoboV aulisqhsetai en topoiV ou ouk episkopeitai gnwsiV

24. o egkruptwn eiV ton kolpon autou ceiraV adikwV oude tw stomati ou mh prosagagh autaV

25. loimou mastigoumenou afrwn panourgoteroV ginetai ean de elegchV andra fronimon nohsei aisqhsin

26. o atimazwn patera kai apwqoumenoV mhtera autou kataiscunqhsetai kai eponeidistoV estai

27. uioV apoleipomenoV fulaxai paideian patroV melethsei rhseiV kakaV

28. o egguwmenoV paida afrona kaqubrizei dikaiwma stoma de asebwn katapietai kriseiV

29. etoimazontai akolastoiV mastigeV kai timwriai wmoiV afronwn

“Pense na felicidade que está reservada para nós no Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina