1. plhn tou epididontoV thn yuchn autou kai dianooumenou en nomw uyistou sofian pantwn arcaiwn ekzhthsei kai en profhteiaiV ascolhqhsetai

2. dihghsin andrwn onomastwn sunthrhsei kai en strofaiV parabolwn suneiseleusetai

3. apokrufa paroimiwn ekzhthsei kai en ainigmasi parabolwn anastrafhsetai

4. ana meson megistanwn uphrethsei kai enanti hgoumenwn ofqhsetai en gh allotriwn eqnwn dieleusetai agaqa gar kai kaka en anqrwpoiV epeirasen

5. thn kardian autou epidwsei orqrisai proV kurion ton poihsanta auton kai enanti uyistou dehqhsetai kai anoixei stoma autou en proseuch kai peri twn amartiwn autou dehqhsetai

6. ean kurioV o megaV qelhsh pneumati sunesewV emplhsqhsetai autoV anombrhsei rhmata sofiaV autou kai en proseuch exomologhsetai kuriw

7. autoV kateuqunei boulhn autou kai episthmhn kai en toiV apokrufoiV autou dianohqhsetai

8. autoV ekfanei paideian didaskaliaV autou kai en nomw diaqhkhV kuriou kauchsetai

9. ainesousin thn sunesin autou polloi kai ewV tou aiwnoV ouk exaleifqhsetai ouk aposthsetai to mnhmosunon autou kai to onoma autou zhsetai eiV geneaV genewn

10. thn sofian autou dihghsontai eqnh kai ton epainon autou exaggelei ekklhsia

11. ean emmeinh onoma kataleiyei h cilioi kai ean anapaushtai ekpoiei autw

12. eti dianohqeiV ekdihghsomai kai wV dicomhnia eplhrwqhn

13. eisakousate mou uioi osioi kai blasthsate wV rodon fuomenon epi reumatoV ugrou

14. kai wV libanoV euwdiasate osmhn kai anqhsate anqoV wV krinon diadote osmhn kai ainesate asma euloghsate kurion epi pasin toiV ergoiV

15. dote tw onomati autou megalwsunhn kai exomologhsasqe en ainesei autou en wdaiV ceilewn kai en kinuraiV kai outwV ereite en exomologhsei

16. ta erga kuriou panta oti kala sfodra kai pan prostagma en kairw autou estai ouk estin eipein ti touto eiV ti touto panta gar en kairw autou zhthqhsetai

17. en logw autou esth wV qimwnia udwr kai en rhmati stomatoV autou apodoceia udatwn

18. en prostagmati autou pasa h eudokia kai ouk estin oV elattwsei to swthrion autou

19. erga pashV sarkoV enwpion autou kai ouk estin krubhnai apo twn ofqalmwn autou

20. apo tou aiwnoV eiV ton aiwna epebleyen kai ouqen estin qaumasion enantion autou

21. ouk estin eipein ti touto eiV ti touto panta gar eiV creiaV autwn ektistai

22. h eulogia autou wV potamoV epekaluyen kai wV kataklusmoV xhran emequsen

23. outwV orghn autou eqnh klhronomhsei wV metestreyen udata eiV almhn

24. ai odoi autou toiV osioiV euqeiai outwV toiV anomoiV proskommata

25. agaqa toiV agaqoiV ektistai ap' archV outwV toiV amartwloiV kaka

26. arch pashV creiaV eiV zwhn anqrwpou udwr kai pur kai sidhroV kai alaV kai semidaliV purou kai gala kai meli aima stafulhV kai elaion kai imation

27. tauta panta toiV eusebesin eiV agaqa outwV toiV amartwloiV traphsetai eiV kaka

28. estin pneumata a eiV ekdikhsin ektistai kai en qumw autou esterewsen mastigaV autwn en kairw sunteleiaV iscun ekceousin kai ton qumon tou poihsantoV autouV kopasousin

29. pur kai calaza kai limoV kai qanatoV panta tauta eiV ekdikhsin ektistai

30. qhriwn odonteV kai skorpioi kai eceiV kai romfaia ekdikousa eiV oleqron asebeiV

31. en th entolh autou eufranqhsontai kai epi thV ghV eiV creiaV etoimasqhsontai kai en kairoiV autwn ou parabhsontai logon

32. dia touto ex archV esthricqhn kai dienohqhn kai en grafh afhka

33. ta erga kuriou panta agaqa kai pasan creian en wra authV corhghsei

34. kai ouk estin eipein touto toutou ponhroteron panta gar en kairw eudokimhqhsetai

35. kai nun en pash kardia kai stomati umnhsate kai euloghsate to onoma kuriou

“Jesus e a sua alma devem cultivar a vinha de comum acordo.” São Padre Pio de Pietrelcina