1. mnhmosunon iwsiou eiV sunqesin qumiamatoV eskeuasmenon ergw mureyou en panti stomati wV meli glukanqhsetai kai wV mousika en sumposiw oinou

2. autoV kateuqunqh en epistrofh laou kai exhren bdelugmata anomiaV

3. kateuqunen proV kurion thn kardian autou en hmeraiV anomwn katiscusen thn eusebeian

4. parex dauid kai ezekiou kai iwsiou panteV plhmmeleian eplhmmelhsan katelipon gar ton nomon tou uyistou oi basileiV iouda exelipon

5. edwkan gar to keraV autwn eteroiV kai thn doxan autwn eqnei allotriw

6. enepurisan eklekthn polin agiasmatoV kai hrhmwsan taV odouV authV

7. en ceiri ieremiou ekakwsan gar auton kai autoV en mhtra hgiasqh profhthV ekrizoun kai kakoun kai apolluein wsautwV oikodomein kai katafuteuein

8. iezekihl oV eiden orasin doxhV hn upedeixen autw epi armatoV ceroubin

9. kai gar emnhsqh twn ecqrwn en ombrw kai agaqwsai touV euqunontaV odouV

10. kai twn dwdeka profhtwn ta osta anaqaloi ek tou topou autwn parekalesan gar ton iakwb kai elutrwsanto autouV en pistei elpidoV

11. pwV megalunwmen ton zorobabel kai autoV wV sfragiV epi dexiaV ceiroV

12. outwV ihsouV uioV iwsedek oi en hmeraiV autwn wkodomhsan oikon kai anuywsan naon agion kuriw htoimasmenon eiV doxan aiwnoV

13. kai neemiou epi polu to mnhmosunon tou egeirantoV hmin teich peptwkota kai sthsantoV pulaV kai moclouV kai anegeirantoV ta oikopeda hmwn

14. oudeiV ektisqh epi thV ghV toioutoV oioV enwc kai gar autoV anelhmfqh apo thV ghV

15. oude wV iwshf egennhqh anhr hgoumenoV adelfwn sthrigma laou kai ta osta autou epeskephsan

16. shm kai shq en anqrwpoiV edoxasqhsan kai uper pan zwon en th ktisei adam

“As almas não são oferecidas como dom; compram-se. Vós ignorais quanto custaram a Jesus. É sempre com a mesma moeda que é preciso pagá-las”. São Padre Pio de Pietrelcina