1. uie emwn nomimwn mh epilanqanou ta de rhmata mou threitw sh kardia

2. mhkoV gar biou kai eth zwhV kai eirhnhn prosqhsousin soi

3. elehmosunai kai pisteiV mh eklipetwsan se afayai de autaV epi sw trachlw kai eurhseiV carin

4. kai pronoou kala enwpion kuriou kai anqrwpwn

5. isqi pepoiqwV en olh kardia epi qew epi de sh sofia mh epairou

6. en pasaiV odoiV sou gnwrize authn ina orqotomh taV odouV sou o de pouV sou ou mh proskopth

7. mh isqi fronimoV para seautw fobou de ton qeon kai ekkline apo pantoV kakou

8. tote iasiV estai tw swmati sou kai epimeleia toiV osteoiV sou

9. tima ton kurion apo swn dikaiwn ponwn kai aparcou autw apo swn karpwn dikaiosunhV

10. ina pimplhtai ta tamieia sou plhsmonhV sitou oinw de ai lhnoi sou ekbluzwsin

11. uie mh oligwrei paideiaV kuriou mhde ekluou up' autou elegcomenoV

12. on gar agapa kurioV paideuei mastigoi de panta uion on paradecetai

13. makarioV anqrwpoV oV euren sofian kai qnhtoV oV eiden fronhsin

14. kreitton gar authn emporeuesqai h crusiou kai arguriou qhsaurouV

15. timiwtera de estin liqwn polutelwn ouk antitaxetai auth ouden ponhron eugnwstoV estin pasin toiV eggizousin auth pan de timion ouk axion authV estin

16. mhkoV gar biou kai eth zwhV en th dexia authV en de th aristera authV ploutoV kai doxa [16a] ek tou stomatoV authV ekporeuetai dikaiosunh nomon de kai eleon epi glwsshV forei

17. ai odoi authV odoi kalai kai panteV oi triboi authV en eirhnh

18. xulon zwhV esti pasi toiV antecomenoiV authV kai toiV epereidomenoiV ep' authn wV epi kurion asfalhV

19. o qeoV th sofia eqemeliwsen thn ghn htoimasen de ouranouV en fronhsei

20. en aisqhsei abussoi erraghsan nefh de erruhsan drosouV

21. uie mh pararruhV thrhson de emhn boulhn kai ennoian

22. ina zhsh h yuch sou kai cariV h peri sw trachlw [22a] estai de iasiV taiV sarxi sou kai epimeleia toiV soiV osteoiV

23. ina poreuh pepoiqwV en eirhnh pasaV taV odouV sou o de pouV sou ou mh proskoyh

24. ean gar kaqh afoboV esh ean de kaqeudhV hdewV upnwseiV

25. kai ou fobhqhsh ptohsin epelqousan oude ormaV asebwn epercomenaV

26. o gar kurioV estai epi paswn odwn sou kai ereisei son poda ina mh saleuqhV

27. mh aposch eu poiein endeh hnika an ech h ceir sou bohqein

28. mh eiphV epanelqwn epanhke kai aurion dwsw dunatou sou ontoV eu poiein ou gar oidaV ti texetai h epiousa

29. mh tekthnh epi son filon kaka paroikounta kai pepoiqota epi soi

30. mh filecqrhshV proV anqrwpon mathn mh ti eiV se ergashtai kakon

31. mh kthsh kakwn andrwn oneidh mhde zhlwshV taV odouV autwn

32. akaqartoV gar enanti kuriou paV paranomoV en de dikaioiV ou sunedriazei

33. katara qeou en oikoiV asebwn epauleiV de dikaiwn eulogountai

34. kurioV uperhfanoiV antitassetai tapeinoiV de didwsin carin

35. doxan sofoi klhronomhsousin oi de asebeiV uywsan atimian

“Todas as pessoas que escolhem a melhor parte (viver em Cristo) devem passar pelas dores de Cristo; algumas mais, algumas menos…” São Padre Pio de Pietrelcina