1. ean eu poihV gnwqi tini poieiV kai estai cariV toiV agaqoiV sou

2. eu poihson eusebei kai eurhseiV antapodoma kai ei mh par' autou alla para tou uyistou

3. ouk estai agaqa tw endelecizonti eiV kaka kai tw elehmosunhn mh carizomenw

4. doV tw eusebei kai mh antilabh tou amartwlou

5. eu poihson tapeinw kai mh dwV asebei empodison touV artouV autou kai mh dwV autw ina mh en autoiV se dunasteush diplasia gar kaka eurhseiV en pasin agaqoiV oiV an poihshV autw

6. oti kai o uyistoV emishsen amartwlouV kai toiV asebesin apodwsei ekdikhsin

7. doV tw agaqw kai mh antilabh tou amartwlou

8. ouk ekdikhqhsetai en agaqoiV o filoV kai ou krubhsetai en kakoiV o ecqroV

9. en agaqoiV androV oi ecqroi autou en luph kai en toiV kakoiV autou kai o filoV diacwrisqhsetai

10. mh pisteushV tw ecqrw sou eiV ton aiwna wV gar o calkoV ioutai outwV h ponhria autou

11. kai ean tapeinwqh kai poreuhtai sugkekufwV episthson thn yuchn sou kai fulaxai ap' autou kai esh autw wV ekmemacwV esoptron kai gnwsh oti ouk eiV teloV katiwsen

12. mh sthshV auton para seautw mh anatreyaV se sth epi ton topon sou mh kaqishV auton ek dexiwn sou mhpote zhthsh thn kaqedran sou kai ep' escatwn epignwsh touV logouV mou kai epi twn rhmatwn mou katanughsh

13. tiV elehsei epaoidon ofiodhkton kai pantaV touV prosagontaV qhrioiV

14. outwV ton prosporeuomenon andri amartwlw kai sumfuromenon en taiV amartiaiV autou

15. wran meta sou diamenei kai ean ekklinhV ou mh karterhsh

16. kai en toiV ceilesin autou glukanei o ecqroV kai en th kardia autou bouleusetai anatreyai se eiV boqron en ofqalmoiV autou dakrusei o ecqroV kai ean eurh kairon ouk emplhsqhsetai af' aimatoV

17. kaka ean upanthsh soi eurhseiV auton proteron ekei sou kai wV bohqwn uposcasei pternan sou

18. thn kefalhn autou kinhsei kai epikrothsei taiV cersin autou kai polla diayiqurisei kai alloiwsei to proswpon autou

“Você teme um homem,um pobre instrumento nas mãos de Deus, mas não teme a justiça divina?” São Padre Pio de Pietrelcina