1. wsper ormh udatoV outwV kardia basilewV en ceiri qeou ou ean qelwn neush ekei eklinen authn

2. paV anhr fainetai eautw dikaioV kateuqunei de kardiaV kurioV

3. poiein dikaia kai alhqeuein aresta para qew mallon h qusiwn aima

4. megalofrwn ef' ubrei qrasukardioV lampthr de asebwn amartia

6. o energwn qhsaurismata glwssh yeudei mataia diwkei epi pagidaV qanatou

7. oleqroV asebesin epixenwqhsetai ou gar boulontai prassein ta dikaia

8. proV touV skoliouV skoliaV odouV apostellei o qeoV agna gar kai orqa ta erga autou

9. kreisson oikein epi gwniaV upaiqrou h en kekoniamenoiV meta adikiaV kai en oikw koinw

10. yuch asebouV ouk elehqhsetai up' oudenoV twn anqrwpwn

11. zhmioumenou akolastou panourgoteroV ginetai o akakoV suniwn de sofoV dexetai gnwsin

12. suniei dikaioV kardiaV asebwn kai faulizei asebeiV en kakoiV

13. oV frassei ta wta tou mh epakousai asqenouV kai autoV epikalesetai kai ouk estai o eisakouwn

14. dosiV laqrioV anatrepei orgaV dwrwn de o feidomenoV qumon egeirei iscuron

15. eufrosunh dikaiwn poiein krima osioV de akaqartoV para kakourgoiV

16. anhr planwmenoV ex odou dikaiosunhV en sunagwgh gigantwn anapausetai

17. anhr endehV agapa eufrosunhn filwn oinon kai elaion eiV plouton

18. perikaqarma de dikaiou anomoV

19. kreisson oikein en gh erhmw h meta gunaikoV macimou kai glwsswdouV kai orgilou

20. qhsauroV epiqumhtoV anapausetai epi stomatoV sofou afroneV de andreV katapiontai auton

21. odoV dikaiosunhV kai elehmosunhV eurhsei zwhn kai doxan

22. poleiV ocuraV epebh sofoV kai kaqeilen to ocurwma ef' w epepoiqeisan oi asebeiV

23. oV fulassei to stoma autou kai thn glwssan diathrei ek qliyewV thn yuchn autou

24. qrasuV kai auqadhV kai alazwn loimoV kaleitai oV de mnhsikakei paranomoV

25. epiqumiai oknhron apokteinousin ou gar proairountai ai ceireV autou poiein ti

26. asebhV epiqumei olhn thn hmeran epiqumiaV kakaV o de dikaioV elea kai oiktirei afeidwV

27. qusiai asebwn bdelugma kuriw kai gar paranomwV prosferousin autaV

28. martuV yeudhV apoleitai anhr de uphkooV fulassomenoV lalhsei

29. asebhV anhr anaidwV ufistatai proswpw o de euqhV autoV suniei taV odouV autou

30. ouk estin sofia ouk estin andreia ouk estin boulh proV ton asebh

31. ippoV etoimazetai eiV hmeran polemou para de kuriou h bohqeia


“Esforce-se, mesmo se for um pouco, mas sempre…” São Padre Pio de Pietrelcina