1. kai meta touton anesth naqan profhteuein en hmeraiV dauid

2. wsper stear afwrismenon apo swthriou outwV dauid apo twn uiwn israhl

3. en leousin epaixen wV en erifoiV kai en arkoiV wV en arnasi probatwn

4. en neothti autou ouci apekteinen giganta kai exhren oneidismon ek laou en tw eparai ceira en liqw sfendonhV kai katabalein gauriama tou goliaq

5. epekalesato gar kurion ton uyiston kai edwken en th dexia autou kratoV exarai anqrwpon dunaton en polemw anuywsai keraV laou autou

6. outwV en muriasin edoxasan auton kai hnesan auton en eulogiaiV kuriou en tw feresqai autw diadhma doxhV

7. exetriyen gar ecqrouV kukloqen kai exoudenwsen fulistiim touV upenantiouV ewV shmeron sunetriyen autwn keraV

8. en panti ergw autou edwken exomologhsin agiw uyistw rhmati doxhV en pash kardia autou umnhsen kai hgaphsen ton poihsanta auton

9. kai esthsen yaltwdouV katenanti tou qusiasthriou kai ex hcouV autwn glukainein melh

10. edwken en eortaiV euprepeian kai ekosmhsen kairouV mecri sunteleiaV en tw ainein autouV to agion onoma autou kai apo prwiaV hcein to agiasma

11. kurioV afeilen taV amartiaV autou kai anuywsen eiV aiwna to keraV autou kai edwken autw diaqhkhn basilewn kai qronon doxhV en tw israhl

12. meta touton anesth uioV episthmwn kai di' auton katelusen en platusmw

13. salwmwn ebasileusen en hmeraiV eirhnhV w o qeoV katepausen kukloqen ina sthsh oikon ep' onomati autou kai etoimash agiasma eiV ton aiwna

14. wV esofisqhV en neothti sou kai eneplhsqhV wV potamoV sunesewV

15. ghn epekaluyen h yuch sou kai eneplhsaV en parabolaiV ainigmatwn

16. eiV nhsouV porrw afiketo to onoma sou kai hgaphqhV en th eirhnh sou

17. en wdaiV kai paroimiaiV kai parabolaiV kai en ermhneiaiV apeqaumasan se cwrai

18. en onomati kuriou tou qeou tou epikeklhmenou qeou israhl sunhgageV wV kassiteron to crusion kai wV molibon eplhqunaV argurion

19. paraneklinaV taV lagonaV sou gunaixin kai enexousiasqhV en tw swmati sou

20. edwkaV mwmon en th doxh sou kai ebebhlwsaV to sperma sou epagagein orghn epi ta tekna sou kai katanughnai epi th afrosunh sou

21. genesqai dica turannida kai ex efraim arxai basileian apeiqh

22. o de kurioV ou mh kataliph to eleoV autou kai ou mh diafqeirh apo twn logwn autou oude mh exaleiyh eklektou autou ekgona kai sperma tou agaphsantoV auton ou mh exarh kai tw iakwb edwken kataleimma kai tw dauid ex autou rizan

23. kai anepausato salwmwn meta twn paterwn autou kai katelipen met' auton ek tou spermatoV autou laou afrosunhn kai elassoumenon sunesei roboam oV apesthsen laon ek boulhV autou

24. kai ieroboam uioV nabat oV exhmarten ton israhl kai edwken tw efraim odon amartiaV kai eplhqunqhsan ai amartiai autwn sfodra aposthsai autouV apo thV ghV autwn

25. kai pasan ponhrian exezhthsan ewV ekdikhsiV elqh ep' autouV

“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina