1. pollwn kai megalwn hmin dia tou nomou kai twn profhtwn kai twn allwn twn kat' autouV hkolouqhkotwn dedomenwn uper wn deon estin epainein ton israhl paideiaV kai sofiaV kai wV ou monon autouV touV anaginwskontaV deon estin episthmonaV ginesqai alla kai toiV ektoV dunasqai touV filomaqountaV crhsimouV einai kai legontaV kai grafontaV

2. o pappoV mou ihsouV epi pleion eauton douV eiV te thn tou nomou kai twn profhtwn kai twn allwn patriwn bibliwn anagnwsin kai en toutoiV ikanhn exin peripoihsamenoV prohcqh kai autoV suggrayai ti twn eiV paideian kai sofian anhkontwn opwV oi filomaqeiV kai toutwn enocoi genomenoi pollw mallon epiprosqwsin dia thV ennomou biwsewV

3. parakeklhsqe oun met' eunoiaV kai prosochV thn anagnwsin poieisqai kai suggnwmhn ecein ef' oiV an dokwmen twn kata thn ermhneian pefiloponhmenwn tisin twn lexewn adunamein ou gar isodunamei auta en eautoiV ebraisti legomena kai otan metacqh eiV eteran glwssan ou monon de tauta alla kai autoV o nomoV kai ai profhteiai kai ta loipa twn bibliwn ou mikran ecei thn diaforan en eautoiV legomena

4. en gar tw ogdow kai triakostw etei epi tou euergetou basilewV paragenhqeiV eiV aigupton kai sugcronisaV eurwn ou mikraV paideiaV afomoion

5. anagkaiotaton eqemhn kai autoV tina prosenegkasqai spoudhn kai filoponian tou meqermhneusai thnde thn biblon pollhn agrupnian kai episthmhn prosenegkamenoV en tw diasthmati tou cronou proV to epi peraV agagonta to biblion ekdosqai kai toiV en th paroikia boulomenoiV filomaqein prokataskeuazomenouV ta hqh ennomwV bioteuein

“Todas as pessoas que escolhem a melhor parte (viver em Cristo) devem passar pelas dores de Cristo; algumas mais, algumas menos…” São Padre Pio de Pietrelcina