1. mh diamacou meta anqrwpou dunastou mhpote empeshV eiV taV ceiraV autou

2. mh erize meta anqrwpou plousiou mhpote antisthsh sou thn olkhn pollouV gar apwlesen to crusion kai kardiaV basilewn exeklinen

3. mh diamacou meta anqrwpou glwsswdouV kai mh epistoibashV epi to pur autou xula

4. mh prospaize apaideutw ina mh atimazwntai oi progonoi sou

5. mh oneidize anqrwpon apostrefonta apo amartiaV mnhsqhti oti panteV esmen en epitimoiV

6. mh atimashV anqrwpon en ghra autou kai gar ex hmwn ghraskousin

7. mh epicaire epi nekrw mnhsqhti oti panteV teleutwmen

8. mh paridhV dihghma sofwn kai en taiV paroimiaiV autwn anastrefou oti par' autwn maqhsh paideian kai leitourghsai megistasin

9. mh astocei dihghmatoV gerontwn kai gar autoi emaqon para twn paterwn autwn oti par' autwn maqhsh sunesin kai en kairw creiaV dounai apokrisin

10. mh ekkaie anqrakaV amartwlou mh empurisqhV en puri flogoV autou

11. mh exanasthV apo proswpou ubristou ina mh egkaqish wV enedron tw stomati sou

12. mh daneishV anqrwpw iscuroterw sou kai ean daneishV wV apolwlekwV ginou

13. mh egguhsh uper dunamin sou kai ean egguhsh wV apoteiswn frontize

14. mh dikazou meta kritou kata gar thn doxan autou krinousin autw

15. meta tolmhrou mh poreuou en odw ina mh barunhtai kata sou autoV gar kata to qelhma autou poihsei kai th afrosunh autou sunapolh

16. meta qumwdouV mh poihshV machn kai mh diaporeuou met' autou thn erhmon oti wV ouden en ofqalmoiV autou aima kai opou ouk estin bohqeia katabalei se

17. meta mwrou mh sumbouleuou ou gar dunhsetai logon stexai

18. enwpion allotriou mh poihshV krupton ou gar ginwskeiV ti texetai

19. panti anqrwpw mh ekfaine shn kardian kai mh anaferetw soi carin

“Quando ofendemos a justiça de Deus, apelamos à Sua misericórdia. Mas se ofendemos a Sua misericórdia, a quem podemos apelar? Ofender o Pai que nos ama e insultar quem nos auxilia é um pecado pelo qual seremos severamente julgados.” São Padre Pio de Pietrelcina