1. o poiwn eleoV daniei tw plhsion kai o episcuwn th ceiri autou threi entolaV

2. daneison tw plhsion en kairw creiaV autou kai palin apodoV tw plhsion eiV ton kairon

3. sterewson logon kai pistwqhti met' autou kai en panti kairw eurhseiV thn creian sou

4. polloi wV eurema enomisan danoV kai parescon kopon toiV bohqhsasin autoiV

5. ewV ou labh katafilhsei ceiraV autou kai epi twn crhmatwn tou plhsion tapeinwsei fwnhn kai en kairw apodosewV parelkusei cronon kai apodwsei logouV akhdiaV kai ton kairon aitiasetai

6. ean iscush moliV komisetai to hmisu kai logieitai auto wV eurema ei de mh apesterhsen auton twn crhmatwn autou kai ekthsato auton ecqron dwrean kataraV kai loidoriaV apodwsei autw kai anti doxhV apodwsei autw atimian

7. polloi ou carin ponhriaV apestreyan aposterhqhnai dwrean eulabhqhsan

8. plhn epi tapeinw makroqumhson kai ep' elehmosunh mh parelkushV auton

9. carin entolhV antilabou penhtoV kai kata thn endeian autou mh apostreyhV auton kenon

10. apoleson argurion di' adelfon kai filon kai mh iwqhtw upo ton liqon eiV apwleian

11. qeV ton qhsauron sou kat' entolaV uyistou kai lusitelhsei soi mallon h to crusion

12. sugkleison elehmosunhn en toiV tamieioiV sou kai auth exeleitai se ek pashV kakwsewV

13. uper aspida kratouV kai uper doru olkhV katenanti ecqrou polemhsei uper sou

14. anhr agaqoV egguhsetai ton plhsion kai o apolwlekwV aiscunhn egkataleiyei auton

15. caritaV egguou mh epilaqh edwken gar thn yuchn autou uper sou

16. agaqa egguou anatreyei amartwloV kai acaristoV en dianoia egkataleiyei rusamenon

17. egguh pollouV apwlesen kateuqunontaV kai esaleusen autouV wV kuma qalasshV

18. andraV dunatouV apwkisen kai eplanhqhsan en eqnesin allotrioiV

19. amartwloV empeswn eiV egguhn kai diwkwn ergolabiaV empeseitai eiV kriseiV

20. antilabou tou plhsion kata dunamin sou kai prosece seautw mh empeshV

21. arch zwhV udwr kai artoV kai imation kai oikoV kaluptwn aschmosunhn

22. kreisswn bioV ptwcou upo skephn dokwn h edesmata lampra en allotrioiV

23. epi mikrw kai megalw eudokian ece kai oneidismon paroikiaV ou mh akoushV

24. zwh ponhra ex oikiaV eiV oikian kai ou paroikhseiV ouk anoixeiV stoma

25. xenieiV kai potieiV eiV acarista kai proV epi toutoiV pikra akoush

26. parelqe paroike kosmhson trapezan kai ei ti en th ceiri sou ywmison me

27. exelqe paroike apo proswpou doxhV epexenwtai moi o adelfoV creia thV oikiaV

28. barea tauta anqrwpw econti fronhsin epitimhsiV oikiaV kai oneidismoV daneistou

“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina