1. kurie pater kai despota zwhV mou mh egkataliphV me en boulh autwn mh afhV me pesein en autoiV

2. tiV episthsei epi tou dianohmatoV mou mastigaV kai epi thV kardiaV mou paideian sofiaV ina epi toiV agnohmasin mou mh feiswntai kai ou mh parh ta amarthmata autwn

3. opwV mh plhqunqwsin ai agnoiai mou kai ai amartiai mou pleonaswsin kai pesoumai enanti twn upenantiwn kai epicareitai moi o ecqroV mou

4. kurie pater kai qee zwhV mou metewrismon ofqalmwn mh dwV moi

5. kai epiqumian apostreyon ap' emou

6. koiliaV orexiV kai sunousiasmoV mh katalabetwsan me kai yuch anaidei mh paradwV me

7. paideian stomatoV akousate tekna kai o fulasswn ou mh alw

8. en toiV ceilesin autou katalhfqhsetai amartwloV kai loidoroV kai uperhfanoV skandalisqhsontai en autoiV

9. orkw mh eqishV to stoma sou kai onomasia tou agiou mh suneqisqhV

10. wsper gar oikethV exetazomenoV endelecwV apo mwlwpoV ouk elattwqhsetai outwV kai o omnuwn kai onomazwn dia pantoV apo amartiaV ou mh kaqarisqh

11. anhr poluorkoV plhsqhsetai anomiaV kai ouk aposthsetai apo tou oikou autou mastix ean plhmmelhsh amartia autou ep' autw kan uperidh hmarten disswV kai ei dia kenhV wmosen ou dikaiwqhsetai plhsqhsetai gar epagwgwn o oikoV autou

12. estin lexiV antiparabeblhmenh qanatw mh eureqhtw en klhronomia iakwb apo gar eusebwn tauta panta aposthsetai kai en amartiaiV ouk egkulisqhsontai

13. apaideusian asurh mh suneqishV to stoma sou estin gar en auth logoV amartiaV

14. mnhsqhti patroV kai mhtroV sou ana meson gar megistanwn sunedreueiV mhpote epilaqh enwpion autwn kai tw eqismw sou mwranqhV kai qelhseiV ei mh egennhqhV kai thn hmeran tou toketou sou katarash

15. anqrwpoV suneqizomenoV logoiV oneidismou en pasaiV taiV hmeraiV autou ou mh paideuqh

16. duo eidh plhqunousin amartiaV kai to triton epaxei orghn

17. yuch qermh wV pur kaiomenon ou mh sbesqh ewV an katapoqh anqrwpoV pornoV en swmati sarkoV autou ou mh paushtai ewV an ekkaush pur anqrwpw pornw paV artoV hduV ou mh kopash ewV an teleuthsh

18. anqrwpoV parabainwn apo thV klinhV autou legwn en th yuch autou tiV me ora skotoV kuklw mou kai oi toicoi me kaluptousin kai ouqeiV me ora ti eulaboumai twn amartiwn mou ou mh mnhsqhsetai o uyistoV

19. kai ofqalmoi anqrwpwn o foboV autou kai ouk egnw oti ofqalmoi kuriou murioplasiwV hliou fwteinoteroi epibleponteV pasaV odouV anqrwpwn kai katanoounteV eiV apokrufa merh

20. prin h ktisqhnai ta panta egnwstai autw outwV kai meta to suntelesqhnai

21. outoV en plateiaiV polewV ekdikhqhsetai kai ou ouc upenohsen piasqhsetai

22. outwV kai gunh katalipousa ton andra kai paristwsa klhronomon ex allotriou

23. prwton men gar en nomw uyistou hpeiqhsen kai deuteron eiV andra authV eplhmmelhsen kai to triton en porneia emoiceuqh kai ex allotriou androV tekna paresthsen

24. auth eiV ekklhsian exacqhsetai kai epi ta tekna authV episkoph estai

25. ou diadwsousin ta tekna authV eiV rizan kai oi kladoi authV ouk oisousin karpon

26. kataleiyei eiV kataran to mnhmosunon authV kai to oneidoV authV ouk exaleifqhsetai

27. kai epignwsontai oi kataleifqenteV oti ouqen kreitton fobou kuriou kai ouqen glukuteron tou prosecein entolaiV kuriou

“Se precisamos ter paciência para suportar os defeitos dos outros, quanto mais ainda precisamos para tolerar nossos próprios defeitos!” São Padre Pio de Pietrelcina