1. teknon hmarteV mh prosqhV mhketi kai peri twn proterwn sou dehqhti

2. wV apo proswpou ofewV feuge apo amartiaV ean gar proselqhV dhxetai se odonteV leontoV oi odonteV authV anairounteV yucaV anqrwpwn

3. wV romfaia distomoV pasa anomia th plhgh authV ouk estin iasiV

4. kataplhgmoV kai ubriV erhmwsousin plouton outwV oikoV uperhfanou erhmwqhsetai

5. dehsiV ptwcou ek stomatoV ewV wtiwn autou kai to krima autou kata spoudhn ercetai

6. miswn elegmon en icnei amartwlou kai o foboumenoV kurion epistreyei en kardia

7. gnwstoV makroqen o dunatoV en glwssh o de nohmwn oiden en tw olisqanein auton

8. o oikodomwn thn oikian autou en crhmasin allotrioiV wV sunagwn autou touV liqouV eiV ceimwna

9. stippuon sunhgmenon sunagwgh anomwn kai h sunteleia autwn flox puroV

10. odoV amartwlwn wmalismenh ek liqwn kai ep' escatwn authV boqroV adou

11. o fulasswn nomon katakratei tou ennohmatoV autou kai sunteleia tou fobou kuriou sofia

12. ou paideuqhsetai oV ouk estin panourgoV estin de panourgia plhqunousa pikrian

13. gnwsiV sofou wV kataklusmoV plhqunqhsetai kai h boulh autou wV phgh zwhV

14. egkata mwrou wV aggeion suntetrimmenon kai pasan gnwsin ou krathsei

15. logon sofon ean akoush episthmwn ainesei auton kai ep' auton prosqhsei hkousen o spatalwn kai aphresen autw kai apestreyen auton opisw tou nwtou autou

16. exhghsiV mwrou wV en odw fortion epi de ceilouV sunetou eureqhsetai cariV

17. stoma fronimou zhthqhsetai en ekklhsia kai touV logouV autou dianohqhsontai en kardia

18. wV oikoV hfanismenoV outwV mwrw sofia kai gnwsiV asunetou adiexetastoi logoi

19. pedai en posin anohtou paideia kai wV ceiropedai epi ceiroV dexiaV

20. mwroV en gelwti anuyoi fwnhn autou anhr de panourgoV moliV hsuch meidiasei

21. wV kosmoV crusouV fronimw paideia kai wV clidwn epi bracioni dexiw

22. pouV mwrou tacuV eiV oikian anqrwpoV de polupeiroV aiscunqhsetai apo proswpou

23. afrwn apo quraV parakuptei eiV oikian anhr de pepaideumenoV exw sthsetai

24. apaideusia anqrwpou akroasqai para quran o de fronimoV barunqhsetai atimia

25. ceilh allotriwn en toutoiV dihghsontai logoi de fronimwn en zugw staqhsontai

26. en stomati mwrwn h kardia autwn kardia de sofwn stoma autwn

27. en tw katarasqai asebh ton satanan autoV kataratai thn eautou yuchn

28. molunei thn eautou yuchn o yiqurizwn kai en paroikhsei mishqhsetai

“Viva feliz. Sirva ao Senhor alegremente e com o espírito despreocupado.” São Padre Pio de Pietrelcina