1. o foboumenoV kurion poihsei auto kai o egkrathV tou nomou katalhmyetai authn

2. kai upanthsetai autw wV mhthr kai wV gunh parqeniaV prosdexetai auton

3. ywmiei auton arton sunesewV kai udwr sofiaV potisei auton

4. sthricqhsetai ep' authn kai ou mh kliqh kai ep' authV efexei kai ou mh kataiscunqh

5. kai uywsei auton para touV plhsion autou kai en mesw ekklhsiaV anoixei to stoma autou

6. eufrosunhn kai stefanon agalliamatoV eurhsei kai onoma aiwnoV kataklhronomhsei

7. ou mh katalhmyontai authn anqrwpoi asunetoi kai andreV amartwloi ou mh idwsin authn

8. makran estin uperhfaniaV kai andreV yeustai ou mh mnhsqhsontai authV

9. ouc wraioV ainoV en stomati amartwlou oti ou para kuriou apestalh

10. en gar sofia rhqhsetai ainoV kai o kurioV euodwsei auton

11. mh eiphV oti dia kurion apesthn a gar emishsen ou poihsei

12. mh eiphV oti autoV me eplanhsen ou gar creian ecei androV amartwlou

13. pan bdelugma emishsen o kurioV kai ouk estin agaphton toiV foboumenoiV auton

14. autoV ex archV epoihsen anqrwpon kai afhken auton en ceiri diabouliou autou

15. ean qelhV sunthrhseiV entolaV kai pistin poihsai eudokiaV

16. pareqhken soi pur kai udwr ou ean qelhV ekteneiV thn ceira sou

17. enanti anqrwpwn h zwh kai o qanatoV kai o ean eudokhsh doqhsetai autw

18. oti pollh h sofia tou kuriou iscuroV en dunasteia kai blepwn ta panta

19. kai oi ofqalmoi autou epi touV foboumenouV auton kai autoV epignwsetai pan ergon anqrwpou

20. ouk eneteilato oudeni asebein kai ouk edwken anesin oudeni amartanein

“Quando te encontrares diante de Deus, na oração considera-te banhado na luz da verdade, fala-lhe se puderes, deixa simplesmente que te veja e não tenhas preocupação alguma”. São Padre Pio de Pietrelcina