1. mh epiqumei teknwn plhqoV acrhstwn mhde eufrainou epi uioiV asebesin

2. ean plhqunwsin mh eufrainou ep' autoiV ei mh estin foboV kuriou met' autwn

3. mh empisteushV th zwh autwn kai mh epece epi to plhqoV autwn kreisswn gar eiV h cilioi kai apoqanein ateknon h ecein tekna asebh

4. apo gar enoV sunetou sunoikisqhsetai poliV fulh de anomwn erhmwqhsetai

5. polla toiauta eoraken o ofqalmoV mou kai iscurotera toutwn akhkoen to ouV mou

6. en sunagwgh amartwlwn ekkauqhsetai pur kai en eqnei apeiqei exekauqh orgh

7. ouk exilasato peri twn arcaiwn gigantwn oi apesthsan th iscui autwn

8. ouk efeisato peri thV paroikiaV lwt ouV ebdeluxato dia thn uperhfanian autwn

9. ouk hlehsen eqnoV apwleiaV touV exhrmenouV en amartiaiV autwn

10. kai outwV exakosiaV ciliadaV pezwn touV episunacqentaV en sklhrokardia autwn

11. kan h eiV sklhrotrachloV qaumaston touto ei aqwwqhsetai eleoV gar kai orgh par' autw dunasthV exilasmwn kai ekcewn orghn

12. kata to polu eleoV autou outwV kai poluV o elegcoV autou andra kata ta erga autou krinei

13. ouk ekfeuxetai en arpagmati amartwloV kai ou mh kaqusterhsei upomonh eusebouV

14. pash elehmosunh poihsei topon ekastoV kata ta erga autou eurhsei

17. mh eiphV oti apo kuriou krubhsomai kai ex uyouV tiV mou mnhsqhsetai en law pleioni ou mh gnwsqw tiV gar h yuch mou en ametrhtw ktisei

18. idou o ouranoV kai o ouranoV tou ouranou abussoV kai gh en th episkoph autou saleuqhsontai

19. ama ta orh kai ta qemelia thV ghV en tw epibleyai eiV auta tromw susseiontai

20. kai ep' autoiV ou dianohqhsetai kardia kai taV odouV autou tiV enqumhqhsetai

21. kai kataigiV hn ouk oyetai anqrwpoV ta de pleiona twn ergwn autou en apokrufoiV

22. erga dikaiosunhV tiV anaggelei h tiV upomenei makran gar h diaqhkh

23. elattoumenoV kardia dianoeitai tauta kai anhr afrwn kai planwmenoV dianoeitai mwra

24. akouson mou teknon kai maqe episthmhn kai epi twn logwn mou prosece th kardia sou

25. ekfanw en staqmw paideian kai en akribeia apaggelw episthmhn

26. en krisei kuriou ta erga autou ap' archV kai apo poihsewV autwn diesteilen meridaV autwn

27. ekosmhsen eiV aiwna ta erga autou kai taV arcaV autwn eiV geneaV autwn oute epeinasan oute ekopiasan kai ouk exelipon apo twn ergwn autwn

28. ekastoV ton plhsion autou ouk exeqliyen kai ewV aiwnoV ouk apeiqhsousin tou rhmatoV autou

29. kai meta tauta kurioV eiV thn ghn epebleyen kai eneplhsen authn twn agaqwn autou

30. yuch pantoV zwou ekaluyen to proswpon authV kai eiV authn h apostrofh autwn

“Que Maria seja toda a razão da sua existência e o guie ao porto seguro da eterna salvação. Que Ela lhe sirva de doce modelo e inspiração na virtude da santa humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina