1. o aptomenoV pisshV molunqhsetai kai o koinwnwn uperhfanw omoiwqhsetai autw

2. baroV uper se mh arhV kai iscuroterw sou kai plousiwterw mh koinwnei ti koinwnhsei cutra proV lebhta auth proskrousei kai auth suntribhsetai

3. plousioV hdikhsen kai autoV prosenebrimhsato ptwcoV hdikhtai kai autoV prosdehqhsetai

4. ean crhsimeushV ergatai en soi kai ean usterhshV kataleiyei se

5. ean echV sumbiwsetai soi kai apokenwsei se kai autoV ou ponesei

6. creian eschken sou kai apoplanhsei se kai prosgelasetai soi kai dwsei soi elpida lalhsei soi kala kai erei tiV h creia sou

7. kai aiscunei se en toiV brwmasin autou ewV ou apokenwsh se diV h triV kai ep' escatwn katamwkhsetai sou meta tauta oyetai se kai kataleiyei se kai thn kefalhn autou kinhsei epi soi

8. prosece mh apoplanhqhV kai mh tapeinwqhV en afrosunh sou

9. proskalesamenou se dunastou upocwrwn ginou kai tosw mallon se proskalesetai

10. mh empipte mh apwsqhV kai mh makran afistw ina mh epilhsqhV

11. mh epece ishgoreisqai met' autou kai mh pisteue toiV pleiosin logoiV autou ek pollhV gar laliaV peirasei se kai wV prosgelwn exetasei se

12. anelehmwn o mh sunthrwn logouV kai ou mh feishtai peri kakwsewV kai desmwn

13. sunthrhson kai prosece sfodrwV oti meta thV ptwsewV sou peripateiV

15. pan zwon agapa to omoion autw kai paV anqrwpoV ton plhsion autou

16. pasa sarx kata genoV sunagetai kai tw omoiw autou proskollhqhsetai anhr

17. ti koinwnhsei lukoV amnw outwV amartwloV proV eusebh

18. tiV eirhnh uainh proV kuna kai tiV eirhnh plousiw proV penhta

19. kunhgia leontwn onagroi en erhmw outwV nomai plousiwn ptwcoi

20. bdelugma uperhfanw tapeinothV outwV bdelugma plousiw ptwcoV

21. plousioV saleuomenoV sthrizetai upo filwn tapeinoV de peswn prosapwqeitai upo filwn

22. plousiou sfalentoV polloi antilhmptoreV elalhsen aporrhta kai edikaiwsan auton tapeinoV esfalen kai prosepetimhsan autw efqegxato sunesin kai ouk edoqh autw topoV

23. plousioV elalhsen kai panteV esighsan kai ton logon autou anuywsan ewV twn nefelwn ptwcoV elalhsen kai eipan tiV outoV kan proskoyh prosanatreyousin auton

24. agaqoV o ploutoV w mh estin amartia kai ponhra h ptwceia en stomati asebouV

25. kardia anqrwpou alloioi to proswpon autou ean te eiV agaqa ean te eiV kaka

26. icnoV kardiaV en agaqoiV proswpon ilaron kai euresiV parabolwn dialogismoi meta kopwn

“Diga ao Senhor: Faça em mim segundo a Tua vontade, mas antes de mandar-me o sofrimento, dê-me forças para que eu possa sofrer com amor.”. São Padre Pio de Pietrelcina