1. kai exhgagen ex autou andra eleouV euriskonta carin en ofqalmoiV pashV sarkoV hgaphmenon upo qeou kai anqrwpwn mwushn ou to mnhmosunon en eulogiaiV

2. wmoiwsen auton doxh agiwn kai emegalunen auton en foboiV ecqrwn

3. en logoiV autou shmeia katepausen edoxasen auton kata proswpon basilewn eneteilato autw proV laon autou kai edeixen autw thV doxhV autou

4. en pistei kai prauthti auton hgiasen exelexato auton ek pashV sarkoV

5. hkoutisen auton thV fwnhV autou kai eishgagen auton eiV ton gnofon kai edwken autw kata proswpon entolaV nomon zwhV kai episthmhV didaxai ton iakwb diaqhkhn kai krimata autou ton israhl

6. aarwn uywsen agion omoion autw adelfon autou ek fulhV leui

7. esthsen auton diaqhkhn aiwnoV kai edwken autw ierateian laou emakarisen auton en eukosmia kai periezwsen auton peristolhn doxhV

8. enedusen auton sunteleian kauchmatoV kai esterewsen auton skeuesin iscuoV periskelh kai podhrh kai epwmida

9. kai ekuklwsen auton roiskoiV crusoiV kwdwsin pleistoiV kukloqen hchsai fwnhn en bhmasin autou akouston poihsai hcon en naw eiV mnhmosunon uioiV laou autou

10. stolh agia crusw kai uakinqw kai porfura ergw poikiltou logeiw krisewV dhloiV alhqeiaV keklwsmenh kokkw ergw tecnitou

11. liqoiV polutelesin glummatoV sfragidoV en desei crusiou ergw liqourgou eiV mnhmosunon en grafh kekolammenh kat' ariqmon fulwn israhl

12. stefanon crusoun epanw kidarewV ektupwma sfragidoV agiasmatoV kauchma timhV ergon iscuoV epiqumhmata ofqalmwn kosmoumena

13. wraia pro autou ou gegonen toiauta ewV aiwnoV ouk enedusato allogenhV plhn twn uiwn autou monon kai ta ekgona autou dia pantoV

14. qusiai autou olokarpwqhsontai kaq' hmeran endelecwV diV

15. eplhrwsen mwushV taV ceiraV kai ecrisen auton en elaiw agiw egenhqh autw eiV diaqhkhn aiwnoV kai tw spermati autou en hmeraiV ouranou leitourgein autw ama kai ierateuein kai eulogein ton laon autou en tw onomati

16. exelexato auton apo pantoV zwntoV prosagagein karpwsin kuriw qumiama kai euwdian eiV mnhmosunon exilaskesqai peri tou laou sou

17. edwken autw en entolaiV autou exousian en diaqhkaiV krimatwn didaxai ton iakwb ta marturia kai en nomw autou fwtisai israhl

18. episunesthsan autw allotrioi kai ezhlwsan auton en th erhmw andreV oi peri daqan kai abirwn kai h sunagwgh kore en qumw kai orgh

19. eiden kurioV kai ouk eudokhsen kai sunetelesqhsan en qumw orghV epoihsen autoiV terata katanalwsai en puri flogoV autou

20. kai proseqhken aarwn doxan kai edwken autw klhronomian aparcaV prwtogenhmatwn emerisen autw arton prwtoiV htoimasen plhsmonhn

21. kai gar qusiaV kuriou fagontai aV edwken autw te kai tw spermati autou

22. plhn en gh laou ou klhronomhsei kai meriV ouk estin autw en law autoV gar meriV sou kai klhronomia

23. kai fineeV uioV eleazar tritoV eiV doxan en tw zhlwsai auton en fobw kuriou kai sthnai auton en troph laou en agaqothti proqumiaV yuchV autou kai exilasato peri tou israhl

24. dia touto estaqh autw diaqhkh eirhnhV prostatein agiwn kai laou autou ina autw h kai tw spermati autou ierwsunhV megaleion eiV touV aiwnaV

25. kai diaqhkh tw dauid uiw iessai ek fulhV iouda klhronomia basilewV uiou ex uiou monou klhronomia aarwn kai tw spermati autou

26. dwh umin sofian en kardia umwn krinein ton laon autou en dikaiosunh ina mh afanisqh ta agaqa autwn kai thn doxan autwn eiV geneaV autwn

“Se você tem dúvidas sobre a fé é exatamente porque tem fé!” São Padre Pio de Pietrelcina