1. gauriama uyouV sterewma kaqariothtoV eidoV ouranou en oramati doxhV

2. hlioV en optasia diaggellwn en exodw skeuoV qaumaston ergon uyistou

3. en meshmbria autou anaxhrainei cwran kai enantion kaumatoV autou tiV uposthsetai

4. kaminon fuswn en ergoiV kaumatoV triplasiwV hlioV ekkaiwn orh atmidaV purwdeiV ekfuswn kai eklampwn aktinaV amauroi ofqalmouV

5. megaV kurioV o poihsaV auton kai en logoiV autou katespeusen poreian

6. kai h selhnh en pasin eiV kairon authV anadeixin cronwn kai shmeion aiwnoV

7. apo selhnhV shmeion eorthV fwsthr meioumenoV epi sunteleiaV

8. mhn kata to onoma authV estin auxanomenoV qaumastwV en alloiwsei skeuoV parembolwn en uyei en sterewmati ouranou eklampwn

9. kalloV ouranou doxa astrwn kosmoV fwtizwn en uyistoiV kuriou

10. en logoiV agiou sthsontai kata krima kai ou mh ekluqwsin en fulakaiV autwn

11. ide toxon kai euloghson ton poihsanta auto sfodra wraion en tw augasmati autou

12. egurwsen ouranon en kuklwsei doxhV ceireV uyistou etanusan auto

13. prostagmati autou katespeusen ciona kai tacunei astrapaV krimatoV autou

14. dia touto hnewcqhsan qhsauroi kai exepthsan nefelai wV peteina

15. en megaleiw autou iscusen nefelaV kai dieqrubhsan liqoi calazhV

16. kai en optasia autou saleuqhsetai orh en qelhmati autou pneusetai notoV

17. fwnh bronthV autou wneidisen ghn kai kataigiV boreou kai sustrofh pneumatoV

18. wV peteina kaqiptamena passei ciona kai wV akriV kataluousa h katabasiV authV kalloV leukothtoV authV ekqaumasei ofqalmoV kai epi tou uetou authV eksthsetai kardia

19. kai pacnhn wV ala epi ghV ceei kai pageisa ginetai skolopwn akra

20. yucroV anemoV borehV pneusei kai paghsetai krustalloV ef' udatoV epi pasan sunagwghn udatoV katalusei kai wV qwraka endusetai to udwr

21. katafagetai orh kai erhmon ekkausei kai aposbesei clohn wV pur

22. iasiV pantwn kata spoudhn omiclh drosoV apantwsa apo kauswnoV ilarwsei

23. logismw autou ekopasen abusson kai efuteusen en auth nhsouV

24. oi pleonteV thn qalassan dihgountai ton kindunon authV kai akoaiV wtiwn hmwn qaumazomen

25. kai ekei ta paradoxa kai qaumasia erga poikilia pantoV zwou ktisiV khtwn

26. di' auton euodoi aggeloV autou kai en logw autou sugkeitai ta panta

27. polla eroumen kai ou mh afikwmeqa kai sunteleia logwn to pan estin autoV

28. doxazonteV pou iscusomen autoV gar o megaV para panta ta erga autou

29. foberoV kurioV kai sfodra megaV kai qaumasth h dunasteia autou

30. doxazonteV kurion uywsate kaq' oson an dunhsqe uperexei gar kai eti kai uyounteV auton plhqunate en iscui mh kopiate ou gar mh afikhsqe

31. tiV eoraken auton kai ekdihghsetai kai tiV megalunei auton kaqwV estin

32. polla apokrufa estin meizona toutwn oliga gar ewrakamen twn ergwn autou

33. panta gar epoihsen o kurioV kai toiV eusebesin edwken sofian





“Somente por meio de Jesus podemos esperar a salvação.” São Padre Pio de Pietrelcina