1. o agapwn ton uion autou endelechsei mastigaV autw ina eufranqh ep' escatwn autou

2. o paideuwn ton uion autou onhsetai ep' autw kai ana meson gnwrimwn ep' autw kauchsetai

3. o didaskwn ton uion autou parazhlwsei ton ecqron kai enanti filwn ep' autw agalliasetai

4. eteleuthsen autou o pathr kai wV ouk apeqanen omoion gar autw katelipen met' auton

5. en th zwh autou eiden kai eufranqh kai en th teleuth autou ouk eluphqh

6. enantion ecqrwn katelipen ekdikon kai toiV filoiV antapodidonta carin

7. periyucwn uion katadesmeusei traumata autou kai epi pash boh taracqhsetai splagcna autou

8. ippoV adamastoV ekbainei sklhroV kai uioV aneimenoV ekbainei proalhV

9. tiqhnhson teknon kai ekqambhsei se sumpaixon autw kai luphsei se

10. mh suggelashV autw ina mh sunodunhqhV kai ep' escatwn gomfiaseiV touV odontaV sou

11. mh dwV autw exousian en neothti

12. qlason taV pleuraV autou wV estin nhpioV mhpote sklhrunqeiV apeiqhsh soi

13. paideuson ton uion sou kai ergasai en autw ina mh en th aschmosunh autou proskoyhV

14. kreisswn ptwcoV ugihV kai iscuwn th exei h plousioV memastigwmenoV eiV swma autou

15. ugieia kai euexia beltiwn pantoV crusiou kai swma eurwston h olboV ametrhtoV

16. ouk estin ploutoV beltiwn ugieiaV swmatoV kai ouk estin eufrosunh uper caran kardiaV

17. kreisswn qanatoV uper zwhn pikran kai anapausiV aiwnoV h arrwsthma emmonon

18. agaqa ekkecumena epi stomati kekleismenw qemata brwmatwn parakeimena epi tafw

19. ti sumferei karpwsiV eidwlw oute gar edetai oute mh osfranqh outwV o ekdiwkomenoV upo kuriou

20. blepwn en ofqalmoiV kai stenazwn wsper eunoucoV perilambanwn parqenon kai stenazwn

21. mh dwV eiV luphn thn yuchn sou kai mh qliyhV seauton en boulh sou

22. eufrosunh kardiaV zwh anqrwpou kai agalliama androV makrohmereusiV

23. apata thn yuchn sou kai parakalei thn kardian sou kai luphn makran aposthson apo sou pollouV gar apwlesen h luph kai ouk estin wfeleia en auth

24. zhloV kai qumoV elattousin hmeraV kai pro kairou ghraV agei merimna

25. lampra kardia kai agaqh epi edesmasin twn brwmatwn authV epimelhsetai

“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina