1. hgoumenon se katesthsan mh epairou ginou en autoiV wV eiV ex autwn frontison autwn kai outw kaqison

2. kai pasan thn creian sou poihsaV anapese ina eufranqhV di' autouV kai eukosmiaV carin labhV stefanon

3. lalhson presbutere prepei gar soi en akribei episthmh kai mh empodishV mousika

4. opou akroama mh ekcehV lalian kai akairwV mh sofizou

5. sfragiV anqrakoV epi kosmw crusw sugkrima mousikwn en sumposiw oinou

6. en kataskeuasmati crusw sfragiV smaragdou meloV mousikwn ef' hdei oinw

7. lalhson neaniske ei creia sou moliV diV ean eperwthqhV

8. kefalaiwson logon en oligoiV polla ginou wV ginwskwn kai ama siwpwn

9. en mesw megistanwn mh exisazou kai eterou legontoV mh polla adolescei

10. pro bronthV kataspeudei astraph kai pro aiscunthrou proeleusetai cariV

11. en wra exegeirou kai mh ouragei apotrece eiV oikon kai mh raqumei

12. ekei paize kai poiei ta enqumhmata sou kai mh amarthV logw uperhfanw

13. kai epi toutoiV euloghson ton poihsanta se kai mequskonta se apo twn agaqwn autou

14. o foboumenoV kurion ekdexetai paideian kai oi orqrizonteV eurhsousin eudokian

15. o zhtwn nomon emplhsqhsetai autou kai o upokrinomenoV skandalisqhsetai en autw

16. oi foboumenoi kurion eurhsousin krima kai dikaiwmata wV fwV exayousin

17. anqrwpoV amartwloV ekklinei elegmon kai kata to qelhma autou eurhsei sugkrima

18. anhr boulhV ou mh paridh dianohma allotrioV kai uperhfanoV ou katapthxei fobon

19. aneu boulhV mhqen poihshV kai en tw poihsai se mh metamelou

20. en odw antiptwmatoV mh poreuou kai mh proskoyhV en liqwdesin

21. mh pisteushV en odw aproskopw

22. kai apo twn teknwn sou fulaxai

23. en panti ergw pisteue th yuch sou kai gar touto estin thrhsiV entolwn

24. o pisteuwn nomw prosecei entolaiV kai o pepoiqwV kuriw ouk elattwqhsetai

“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraquíssimo com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina