1. simwn oniou uioV iereuV o megaV oV en zwh autou uperrayen oikon kai en hmeraiV autou esterewsen naon

2. kai up' autou eqemeliwqh uyoV diplhV analhmma uyhlon peribolou ierou

3. en hmeraiV autou elatomhqh apodoceion udatwn lakkoV wsei qalasshV to perimetron

4. o frontizwn tou laou autou apo ptwsewV kai eniscusaV polin en poliorkhsei

5. wV edoxasqh en peristrofh laou en exodw oikou katapetasmatoV

6. wV asthr ewqinoV en mesw nefelwn wV selhnh plhrhV en hmeraiV

7. wV hlioV eklampwn epi naon uyistou kai wV toxon fwtizon en nefelaiV doxhV

8. wV anqoV rodwn en hmeraiV newn wV krina ep' exodw udatoV wV blastoV libanou en hmeraiV qerouV

9. wV pur kai libanoV epi pureiou wV skeuoV crusiou olosfurhton kekosmhmenon panti liqw polutelei

10. wV elaia anaqallousa karpouV kai wV kuparissoV uyoumenh en nefelaiV

11. en tw analambanein auton stolhn doxhV kai endiduskesqai auton sunteleian kauchmatoV en anabasei qusiasthriou agiou edoxasen peribolhn agiasmatoV

12. en de tw decesqai melh ek ceirwn ierewn kai autoV estwV par' escara bwmou kukloqen autou stefanoV adelfwn wV blasthma kedrwn en tw libanw kai ekuklwsan auton wV stelech foinikwn

13. kai panteV oi uioi aarwn en doxh autwn kai prosfora kuriou en cersin autwn enanti pashV ekklhsiaV israhl

14. kai sunteleian leitourgwn epi bwmwn kosmhsai prosforan uyistou pantokratoroV

15. exeteinen epi spondeiou ceira autou kai espeisen ex aimatoV stafulhV execeen eiV qemelia qusiasthriou osmhn euwdiaV uyistw pambasilei

16. tote anekragon oi uioi aarwn en salpigxin elataiV hchsan akousthn epoihsan fwnhn megalhn eiV mnhmosunon enanti uyistou

17. tote paV o laoV koinh katespeusan kai epesan epi proswpon epi thn ghn proskunhsai tw kuriw autwn pantokratori qew uyistw

18. kai hnesan oi yaltwdoi en fwnaiV autwn en pleistw hcw eglukanqh meloV

19. kai edehqh o laoV kuriou uyistou en proseuch katenanti elehmonoV ewV suntelesqh kosmoV kuriou kai thn leitourgian autou eteleiwsan

20. tote katabaV ephren ceiraV autou epi pasan ekklhsian uiwn israhl dounai eulogian kuriou ek ceilewn autou kai en onomati autou kauchsasqai

21. kai edeuterwsan en proskunhsei epidexasqai thn eulogian para uyistou

22. kai nun euloghsate ton qeon pantwn ton megala poiounta panth ton uyounta hmeraV hmwn ek mhtraV kai poiounta meq' hmwn kata to eleoV autou

23. dwh hmin eufrosunhn kardiaV kai genesqai eirhnhn en hmeraiV hmwn en israhl kata taV hmeraV tou aiwnoV

24. empisteusai meq' hmwn to eleoV autou kai en taiV hmeraiV hmwn lutrwsasqw hmaV

25. en dusin eqnesin proswcqisen h yuch mou kai to triton ouk estin eqnoV

26. oi kaqhmenoi en orei samareiaV kai fulistiim kai o laoV o mwroV o katoikwn en sikimoiV

27. paideian sunesewV kai episthmhV ecaraxen en tw bibliw toutw ihsouV uioV sirac eleazar o ierosolumithV oV anwmbrhsen sofian apo kardiaV autou

28. makarioV oV en toutoiV anastrafhsetai kai qeiV auta epi kardian autou sofisqhsetai

29. ean gar auta poihsh proV panta iscusei oti fwV kuriou to icnoV autou

“Os talentos de que fala o Evangelho são os cinco sentidos, a inteligência e a vontade. Quem tem mais talentos, tem maior dever de usá-los para o bem dos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina