1. mh epece epi toiV crhmasin sou kai mh eiphV autarkh moi estin

2. mh exakolouqei th yuch sou kai th iscui sou poreuesqai en epiqumiaiV kardiaV sou

3. kai mh eiphV tiV me dunasteusei o gar kurioV ekdikwn ekdikhsei

4. mh eiphV hmarton kai ti moi egeneto o gar kurioV estin makroqumoV

5. peri exilasmou mh afoboV ginou prosqeinai amartian ef' amartiaiV

6. kai mh eiphV o oiktirmoV autou poluV to plhqoV twn amartiwn mou exilasetai eleoV gar kai orgh par' autw kai epi amartwlouV katapausei o qumoV autou

7. mh anamene epistreyai proV kurion kai mh uperballou hmeran ex hmeraV exapina gar exeleusetai orgh kuriou kai en kairw ekdikhsewV exolh

8. mh epece epi crhmasin adikoiV ouden gar wfelhsei se en hmera epagwghV

9. mh likma en panti anemw kai mh poreuou en pash atrapw outwV o amartwloV o diglwssoV

10. isqi esthrigmenoV en sunesei sou kai eiV estw sou o logoV

11. ginou tacuV en akroasei sou kai en makroqumia fqeggou apokrisin

12. ei estin soi sunesiV apokriqhti tw plhsion ei de mh h ceir sou estw epi tw stomati sou

13. doxa kai atimia en lalia kai glwssa anqrwpou ptwsiV autw

14. mh klhqhV yiquroV kai th glwssh sou mh enedreue epi gar tw klepth estin aiscunh kai katagnwsiV ponhra epi diglwssou

15. en megalw kai en mikrw mh agnoei kai anti filou mh ginou ecqroV onoma gar ponhron aiscunhn kai oneidoV klhronomhsei outwV o amartwloV o diglwssoV
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
“Enquanto estivermos vivos sempre seremos tentados. A vida é uma contínua luta. Se às vezes há uma trégua é para respirarmos um pouco.” São Padre Pio de Pietrelcina