1. kenai elpideV kai yeudeiV asunetw andri kai enupnia anapterousin afronaV

2. wV drassomenoV skiaV kai diwkwn anemon outwV o epecwn enupnioiV

3. touto kata toutou orasiV enupniwn katenanti proswpou omoiwma proswpou

4. apo akaqartou ti kaqarisqhsetai kai apo yeudouV ti alhqeusei

5. manteiai kai oiwnismoi kai enupnia mataia estin kai wV wdinoushV fantazetai kardia

6. ean mh para uyistou apostalh en episkoph mh dwV eiV auta thn kardian sou

7. pollouV gar eplanhsen ta enupnia kai exepeson elpizonteV ep' autoiV

8. aneu yeudouV suntelesqhsetai nomoV kai sofia stomati pistw teleiwsiV

9. anhr peplanhmenoV egnw polla kai o polupeiroV ekdihghsetai sunesin

10. oV ouk epeiraqh oliga oiden o de peplanhmenoV plhqunei panourgian

11. polla ewraka en th apoplanhsei mou kai pleiona twn logwn mou sunesiV mou

12. pleonakiV ewV qanatou ekinduneusa kai dieswqhn toutwn carin

13. pneuma foboumenwn kurion zhsetai h gar elpiV autwn epi ton swzonta autouV

14. o foboumenoV kurion ouden eulabhqhsetai kai ou mh deiliash oti autoV elpiV autou

15. foboumenou ton kurion makaria h yuch tini epecei kai tiV autou sthrigma

16. oi ofqalmoi kuriou epi touV agapwntaV auton uperaspismoV dunasteiaV kai sthrigma iscuoV skeph apo kauswnoV kai skeph apo meshmbriaV fulakh apo proskommatoV kai bohqeia apo ptwsewV

17. anuywn yuchn kai fwtizwn ofqalmouV iasin didouV zwhn kai eulogian

18. qusiazwn ex adikou prosfora memwmhmenh kai ouk eiV eudokian dwrhmata anomwn

19. ouk eudokei o uyistoV en prosforaiV asebwn oude en plhqei qusiwn exilasketai amartiaV

20. quwn uion enanti tou patroV autou o prosagwn qusian ek crhmatwn penhtwn

21. artoV epideomenwn zwh ptwcwn o aposterwn authn anqrwpoV aimatwn

22. foneuwn ton plhsion o afairoumenoV embiwsin kai ekcewn aima o aposterwn misqon misqiou

23. eiV oikodomwn kai eiV kaqairwn ti wfelhsan pleion h kopouV

24. eiV eucomenoV kai eiV katarwmenoV tinoV fwnhV eisakousetai o despothV

25. baptizomenoV apo nekrou kai palin aptomenoV autou ti wfelhsen en tw loutrw autou

26. outwV anqrwpoV nhsteuwn epi twn amartiwn autou kai palin poreuomenoV kai ta auta poiwn thV proseuchV autou tiV eisakousetai kai ti wfelhsen en tw tapeinwqhnai auton

“No juízo final daremos contas a Deus até de uma palavra inútil que tenhamos dito.” São Padre Pio de Pietrelcina