1. mh peri toutwn aiscunqhV kai mh labhV proswpon tou amartanein

2. peri nomou uyistou kai diaqhkhV kai peri krimatoV dikaiwsai ton asebh

3. peri logou koinwnou kai odoiporwn kai peri dosewV klhronomiaV etairwn

4. peri akribeiaV zugou kai staqmiwn kai peri kthsewV pollwn kai oligwn

5. peri diaforou prasewV emporwn kai peri paideiaV teknwn pollhV kai oiketh ponhrw pleuran aimaxai

6. epi gunaiki ponhra kalon sfragiV kai opou ceireV pollai kleison

7. o ean paradidwV en ariqmw kai staqmw kai dosiV kai lhmyiV panta en grafh

8. peri paideiaV anohtou kai mwrou kai escatoghrwV krinomenou proV neouV kai esh pepaideumenoV alhqinwV kai dedokimasmenoV enanti pantoV zwntoV

9. qugathr patri apokrufoV agrupnia kai h merimna authV afista upnon en neothti authV mhpote parakmash kai sunwkhkuia mhpote mishqh

10. en parqenia mhpote bebhlwqh kai en toiV patrikoiV authV egkuoV genhtai meta androV ousa mhpote parabh kai sunwkhkuia mhpote steirwqh

11. epi qugatri adiatreptw sterewson fulakhn mhpote poihsh se epicarma ecqroiV lalian en polei kai ekklhton laou kai kataiscunh se en plhqei pollwn

12. panti anqrwpw mh emblepe en kallei kai en mesw gunaikwn mh sunedreue

13. apo gar imatiwn ekporeuetai shV kai apo gunaikoV ponhria gunaikoV

14. kreisswn ponhria androV h agaqopoioV gunh kai gunh kataiscunousa eiV oneidismon

15. mnhsqhsomai dh ta erga kuriou kai a eoraka ekdihghsomai en logoiV kuriou ta erga autou

16. hlioV fwtizwn kata pan epebleyen kai thV doxhV kuriou plhreV to ergon autou

17. ouk exepoihsen toiV agioiV kuriou ekdihghsasqai panta ta qaumasia autou a esterewsen kurioV o pantokratwr sthricqhnai en doxh autou to pan

18. abusson kai kardian exicneusen kai en panourgeumasin autwn dienohqh egnw gar o uyistoV pasan eidhsin kai enebleyen eiV shmeion aiwnoV

19. apaggellwn ta parelhluqota kai ta esomena kai apokaluptwn icnh apokrufwn

20. ou parhlqen auton pan dianohma ouk ekrubh ap' autou oude eiV logoV

21. ta megaleia thV sofiaV autou ekosmhsen wV estin pro tou aiwnoV kai eiV ton aiwna oute proseteqh oute hlattwqh kai ou prosedehqh oudenoV sumboulou

22. wV panta ta erga autou epiqumhta kai wV spinqhroV estin qewrhsai

23. panta tauta zh kai menei eiV ton aiwna en pasaiV creiaiV kai panta upakouei

24. panta dissa en katenanti tou enoV kai ouk epoihsen ouden elleipon

25. en tou enoV esterewsen ta agaqa kai tiV plhsqhsetai orwn doxan autou

“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina