2. mh eparhV seauton en boulh yuchV sou ina mh diarpagh wV tauroV h yuch sou

3. ta fulla sou katafagesai kai touV karpouV sou apoleseiV kai afhseiV seauton wV xulon xhron

4. yuch ponhra apolei ton kthsamenon authn kai epicarma ecqrwn poihsei auton

5. larugx glukuV plhqunei filouV autou kai glwssa eulaloV plhqunei euproshgora

6. oi eirhneuonteV soi estwsan polloi oi de sumbouloi sou eiV apo ciliwn

7. ei ktasai filon en peirasmw kthsai auton kai mh tacu empisteushV autw

8. estin gar filoV en kairw autou kai ou mh parameinh en hmera qliyewV sou

9. kai estin filoV metatiqemenoV eiV ecqran kai machn oneidismou sou apokaluyei

10. kai estin filoV koinwnoV trapezwn kai ou mh parameinh en hmera qliyewV sou

11. kai en toiV agaqoiV sou estai wV su kai epi touV oiketaV sou parrhsiasetai

12. ean tapeinwqhV estai kata sou kai apo tou proswpou sou krubhsetai

13. apo twn ecqrwn sou diacwrisqhti kai apo twn filwn sou prosece

14. filoV pistoV skeph krataia o de eurwn auton euren qhsauron

15. filou pistou ouk estin antallagma kai ouk estin staqmoV thV kallonhV autou

16. filoV pistoV farmakon zwhV kai oi foboumenoi kurion eurhsousin auton

17. o foboumenoV kurion euqunei filian autou oti kat' auton outwV kai o plhsion autou

18. teknon ek neothtoV sou epilexai paideian kai ewV poliwn eurhseiV sofian

19. wV o arotriwn kai o speirwn proselqe auth kai anamene touV agaqouV karpouV authV en gar th ergasia authV oligon kopiaseiV kai tacu fagesai twn genhmatwn authV

20. wV traceia estin sfodra toiV apaideutoiV kai ouk emmenei en auth akardioV

21. wV liqoV dokimasiaV iscuroV estai ep' autw kai ou croniei aporriyai authn

22. sofia gar kata to onoma authV estin kai ou polloiV estin fanera

23. akouson teknon kai ekdexai gnwmhn mou kai mh apanainou thn sumboulian mou

24. kai eisenegkon touV podaV sou eiV taV pedaV authV kai eiV ton kloion authV ton trachlon sou

25. upoqeV ton wmon sou kai bastaxon authn kai mh prosocqishV toiV desmoiV authV

26. en pash yuch sou proselqe auth kai en olh dunamei sou sunthrhson taV odouV authV

27. exicneuson kai zhthson kai gnwsqhsetai soi kai egkrathV genomenoV mh afhV authn

28. ep' escatwn gar eurhseiV thn anapausin authV kai strafhsetai soi eiV eufrosunhn

29. kai esontai soi ai pedai eiV skephn iscuoV kai oi kloioi authV eiV stolhn doxhV

30. kosmoV gar cruseoV estin ep' authV kai oi desmoi authV klwsma uakinqinon

31. stolhn doxhV endush authn kai stefanon agalliamatoV periqhseiV seautw

32. ean qelhV teknon paideuqhsh kai ean epidwV thn yuchn sou panourgoV esh

33. ean agaphshV akouein ekdexh kai ean klinhV to ouV sou sofoV esh

34. en plhqei presbuterwn sthqi kai tiV sofoV autw proskollhqhti

35. pasan dihghsin qeian qele akroasqai kai paroimiai sunesewV mh ekfeugetwsan se

36. ean idhV suneton orqrize proV auton kai baqmouV qurwn autou ektribetw o pouV sou

37. dianoou en toiV prostagmasin kuriou kai en taiV entolaiV autou meleta dia pantoV autoV sthriei thn kardian sou kai h epiqumia thV sofiaV doqhsetai soi

“Que Nossa Senhora aumente a graça em você e a faça digna do Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina