1. kurioV ektisen ek ghV anqrwpon kai palin apestreyen auton eiV authn

2. hmeraV ariqmou kai kairon edwken autoiV kai edwken autoiV exousian twn ep' authV

3. kaq' eauton enedusen autouV iscun kai kat' eikona autou epoihsen autouV

4. eqhken ton fobon autou epi pashV sarkoV kai katakurieuein qhriwn kai peteinwn

6. diaboulion kai glwssan kai ofqalmouV wta kai kardian edwken dianoeisqai autoiV

7. episthmhn sunesewV eneplhsen autouV kai agaqa kai kaka upedeixen autoiV

8. eqhken ton ofqalmon autou epi taV kardiaV autwn deixai autoiV to megaleion twn ergwn autou

10. kai onoma agiasmou ainesousin ina dihgwntai ta megaleia twn ergwn autou

11. proseqhken autoiV episthmhn kai nomon zwhV eklhrodothsen autoiV

12. diaqhkhn aiwnoV esthsen met' autwn kai ta krimata autou upedeixen autoiV

13. megaleion doxhV eidon oi ofqalmoi autwn kai doxan fwnhV autou hkousen to ouV autwn

14. kai eipen autoiV prosecete apo pantoV adikou kai eneteilato autoiV ekastw peri tou plhsion

15. ai odoi autwn enantion autou dia pantoV ou krubhsontai apo twn ofqalmwn autou

17. ekastw eqnei katesthsen hgoumenon kai meriV kuriou israhl estin

19. apanta ta erga autwn wV o hlioV enantion autou kai oi ofqalmoi autou endeleceiV epi taV odouV autwn

20. ouk ekrubhsan ai adikiai autwn ap' autou kai pasai ai amartiai autwn enanti kuriou

22. elehmosunh androV wV sfragiV met' autou kai carin anqrwpou wV korhn sunthrhsei

23. meta tauta exanasthsetai kai antapodwsei autoiV kai to antapodoma autwn eiV kefalhn autwn apodwsei

24. plhn metanoousin edwken epanodon kai parekalesen ekleipontaV upomonhn

25. epistrefe epi kurion kai apoleipe amartiaV dehqhti kata proswpon kai smikrunon proskomma

26. epanage epi uyiston kai apostrefe apo adikiaV kai sfodra mishson bdelugma

27. uyistw tiV ainesei en adou anti zwntwn kai didontwn anqomologhsin

28. apo nekrou wV mhde ontoV apollutai exomologhsiV zwn kai ugihV ainesei ton kurion

29. wV megalh h elehmosunh tou kuriou kai exilasmoV toiV epistrefousin ep' auton

30. ou gar dunatai panta einai en anqrwpoiV oti ouk aqanatoV uioV anqrwpou

31. ti fwteinoteron hliou kai touto ekleipei kai ponhron enqumhqhsetai sarx kai aima

32. dunamin uyouV ouranou autoV episkeptetai kai anqrwpoi panteV gh kai spodoV

“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina