1. o ekdikwn para kuriou eurhsei ekdikhsin kai taV amartiaV autou diathrwn diathrhsei

2. afeV adikhma tw plhsion sou kai tote dehqentoV sou ai amartiai sou luqhsontai

3. anqrwpoV anqrwpw sunthrei orghn kai para kuriou zhtei iasin

4. ep' anqrwpon omoion autw ouk ecei eleoV kai peri twn amartiwn autou deitai

5. autoV sarx wn diathrei mhnin tiV exilasetai taV amartiaV autou

6. mnhsqhti ta escata kai pausai ecqrainwn katafqoran kai qanaton kai emmene entolaiV

7. mnhsqhti entolwn kai mh mhnishV tw plhsion kai diaqhkhn uyistou kai paride agnoian

8. aposcou apo machV kai elattwseiV amartiaV anqrwpoV gar qumwdhV ekkausei machn

9. kai anhr amartwloV taraxei filouV kai ana meson eirhneuontwn embalei diabolhn

10. kata thn ulhn tou puroV outwV ekkauqhsetai kai kata thn sterewsin thV machV ekkauqhsetai kata thn iscun tou anqrwpou o qumoV autou estai kai kata ton plouton anuywsei orghn autou

11. eriV kataspeudomenh ekkaiei pur kai mach kataspeudousa ekceei aima

12. ean fushshV eiV spinqhra ekkahsetai kai ean ptushV ep' auton sbesqhsetai kai amfotera ek tou stomatoV sou ekporeuetai

13. yiquron kai diglwsson katarasasqe pollouV gar eirhneuontaV apwlesen

14. glwssa trith pollouV esaleusen kai diesthsen autouV apo eqnouV eiV eqnoV kai poleiV ocuraV kaqeilen kai oikiaV megistanwn katestreyen

15. glwssa trith gunaikaV andreiaV exebalen kai esteresen autaV twn ponwn autwn

16. o prosecwn auth ou mh eurh anapausin oude kataskhnwsei meq' hsuciaV

17. plhgh mastigoV poiei mwlwpa plhgh de glwsshV sugklasei osta

18. polloi epesan en stomati macairaV kai ouc wV oi peptwkoteV dia glwssan

19. makarioV o skepasqeiV ap' authV oV ou dihlqen en tw qumw authV oV ouc eilkusen ton zugon authV kai en toiV desmoiV authV ouk edeqh

20. o gar zugoV authV zugoV sidhrouV kai oi desmoi authV desmoi calkeioi

21. qanatoV ponhroV o qanatoV authV kai lusitelhV mallon o adhV authV

22. ou mh krathsh eusebwn kai en th flogi authV ou kahsontai

23. oi kataleiponteV kurion empesountai eiV authn kai en autoiV ekkahsetai kai ou mh sbesqh epapostalhsetai autoiV wV lewn kai wV pardaliV lumaneitai autouV

24. ide perifraxon to kthma sou akanqaiV to argurion sou kai to crusion katadhson

25. kai toiV logoiV sou poihson zugon kai staqmon kai tw stomati sou poihson quran kai moclon

26. prosece mhpwV olisqhV en auth mh peshV katenanti enedreuontoV

“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina