1. teknon ei proserch douleuein kuriw etoimason thn yuchn sou eiV peirasmon

2. euqunon thn kardian sou kai karterhson kai mh speushV en kairw epagwghV

3. kollhqhti autw kai mh aposthV ina auxhqhV ep' escatwn sou

4. pan o ean epacqh soi dexai kai en allagmasin tapeinwsewV sou makroqumhson

5. oti en puri dokimazetai crusoV kai anqrwpoi dektoi en kaminw tapeinwsewV

6. pisteuson autw kai antilhmyetai sou euqunon taV odouV sou kai elpison ep' auton

7. oi foboumenoi ton kurion anameinate to eleoV autou kai mh ekklinhte ina mh peshte

8. oi foboumenoi kurion pisteusate autw kai ou mh ptaish o misqoV umwn

9. oi foboumenoi kurion elpisate eiV agaqa kai eiV eufrosunhn aiwnoV kai eleoV

10. embleyate eiV arcaiaV geneaV kai idete tiV enepisteusen kuriw kai kathscunqh h tiV enemeinen tw fobw autou kai egkateleifqh h tiV epekalesato auton kai upereiden auton

11. dioti oiktirmwn kai elehmwn o kurioV kai afihsin amartiaV kai swzei en kairw qliyewV

12. ouai kardiaiV deilaiV kai cersin pareimenaiV kai amartwlw epibainonti epi duo tribouV

13. ouai kardia pareimenh oti ou pisteuei dia touto ou skepasqhsetai

14. ouai umin toiV apolwlekosin thn upomonhn kai ti poihsete otan episkepthtai o kurioV

15. oi foboumenoi kurion ouk apeiqhsousin rhmatwn autou kai oi agapwnteV auton sunthrhsousin taV odouV autou

16. oi foboumenoi kurion zhthsousin eudokian autou kai oi agapwnteV auton emplhsqhsontai tou nomou

17. oi foboumenoi kurion etoimasousin kardiaV autwn kai enwpion autou tapeinwsousin taV yucaV autwn

18. empesoumeqa eiV ceiraV kuriou kai ouk eiV ceiraV anqrwpwn wV gar h megalwsunh autou outwV kai to eleoV autou

“Diante de Deus ajoelhe-se sempre.” São Padre Pio de Pietrelcina