1. sofia tapeinou anuywsei kefalhn autou kai en mesw megistanwn kaqisei auton

2. mh aineshV andra en kallei autou kai mh bdeluxh anqrwpon en orasei autou

3. mikra en peteinoiV melissa kai arch glukasmatwn o karpoV authV

4. en peribolh imatiwn mh kauchsh kai en hmera doxhV mh epairou oti qaumasta ta erga kuriou kai krupta ta erga autou anqrwpoiV

5. polloi turannoi ekaqisan epi edafouV o de anuponohtoV eforesen diadhma

6. polloi dunastai htimasqhsan sfodra kai endoxoi paredoqhsan eiV ceiraV eterwn

7. prin exetashV mh memyh nohson prwton kai tote epitima

8. prin h akousai mh apokrinou kai en mesw logwn mh paremballou

9. peri pragmatoV ou ouk estin soi creia mh erize kai en krisei amartwlwn mh sunedreue

10. teknon mh peri polla estwsan ai praxeiV sou ean plhqunhV ouk aqwwqhsh kai ean diwkhV ou mh katalabhV kai ou mh ekfughV diadraV

11. estin kopiwn kai ponwn kai speudwn kai tosw mallon ustereitai

12. estin nwqroV prosdeomenoV antilhmyewV usterwn iscui kai ptwceia perisseuei kai oi ofqalmoi kuriou epebleyan autw eiV agaqa kai anwrqwsen auton ek tapeinwsewV autou

13. kai anuywsen kefalhn autou kai apeqaumasan ep' autw polloi

14. agaqa kai kaka zwh kai qanatoV ptwceia kai ploutoV para kuriou estin

17. dosiV kuriou paramenei eusebesin kai h eudokia autou eiV ton aiwna euodwqhsetai

18. estin ploutwn apo prosochV kai sfiggiaV autou kai auth h meriV tou misqou autou

19. en tw eipein auton euron anapausin kai nun fagomai ek twn agaqwn mou kai ouk oiden tiV kairoV pareleusetai kai kataleiyei auta eteroiV kai apoqaneitai

20. sthqi en diaqhkh sou kai omilei en auth kai en tw ergw sou palaiwqhti

21. mh qaumaze en ergoiV amartwlou pisteue de kuriw kai emmene tw ponw sou oti koufon en ofqalmoiV kuriou dia tacouV exapina ploutisai penhta

22. eulogia kuriou en misqw eusebouV kai en wra tacinh anaqallei eulogian autou

23. mh eiphV tiV estin mou creia kai tina apo tou nun estai mou ta agaqa

24. mh eiphV autarkh moi estin kai ti apo tou nun kakwqhsomai

25. en hmera agaqwn amnhsia kakwn kai en hmera kakwn ou mnhsqhsetai agaqwn

26. oti koufon enanti kuriou en hmera teleuthV apodounai anqrwpw kata taV odouV autou

27. kakwsiV wraV epilhsmonhn poiei trufhV kai en sunteleia anqrwpou apokaluyiV ergwn autou

28. pro teleuthV mh makarize mhdena kai en teknoiV autou gnwsqhsetai anhr

29. mh panta anqrwpon eisage eiV ton oikon sou polla gar ta enedra tou doliou

30. perdix qhreuthV en kartallw outwV kardia uperhfanou kai wV o kataskopoV epiblepei ptwsin

31. ta gar agaqa eiV kaka metastrefwn enedreuei kai en toiV airetoiV epiqhsei mwmon

32. apo spinqhroV puroV plhqunetai anqrakia kai anqrwpoV amartwloV eiV aima enedreuei

33. prosece apo kakourgou ponhra gar tektainei mhpote mwmon eiV ton aiwna dw soi

34. enoikison allotrion kai diastreyei se en taracaiV kai apallotriwsei se twn idiwn sou

“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina