1. tw foboumenw kurion ouk apanthsei kakon all' en peirasmw kai palin exeleitai

2. anhr sofoV ou mishsei nomon o de upokrinomenoV en autw wV en kataigidi ploion

3. anqrwpoV sunetoV empisteusei nomw kai o nomoV autw pistoV wV erwthma dhlwn

4. etoimason logon kai outwV akousqhsh sundhson paideian kai apokriqhti

5. trocoV amaxhV splagcna mwrou kai wV axwn strefomenoV o dialogismoV autou

6. ippoV eiV oceian wV filoV mwkoV upokatw pantoV epikaqhmenou cremetizei

7. dia ti hmera hmeraV uperecei kai pan fwV hmeraV eniautou af' hliou

8. en gnwsei kuriou diecwrisqhsan kai hlloiwsen kairouV kai eortaV

9. ap' autwn anuywsen kai hgiasen kai ex autwn eqhken eiV ariqmon hmerwn

10. kai anqrwpoi panteV apo edafouV kai ek ghV ektisqh adam

11. en plhqei episthmhV kurioV diecwrisen autouV kai hlloiwsen taV odouV autwn

12. ex autwn euloghsen kai anuywsen kai ex autwn hgiasen kai proV auton hggisen ap' autwn kathrasato kai etapeinwsen kai anestreyen autouV apo stasewV autwn

13. wV phloV keramewV en ceiri autou pasai ai odoi autou kata thn eudokian autou outwV anqrwpoi en ceiri tou poihsantoV autouV apodounai autoiV kata thn krisin autou

14. apenanti tou kakou to agaqon kai apenanti tou qanatou h zwh outwV apenanti eusebouV amartwloV

15. kai outwV embleyon eiV panta ta erga tou uyistou duo duo en katenanti tou enoV

16. kagw escatoV hgrupnhsa wV kalamwmenoV opisw trughtwn

17. en eulogia kuriou efqasa kai wV trugwn eplhrwsa lhnon

18. katanohsate oti ouk emoi monw ekopiasa alla pasin toiV zhtousin paideian

19. akousate mou megistaneV laou kai oi hgoumenoi ekklhsiaV enwtisasqe

20. uiw kai gunaiki adelfw kai filw mh dwV exousian epi se en zwh sou kai mh dwV eterw ta crhmata sou ina mh metamelhqeiV deh peri autwn

21. ewV eti zhV kai pnoh en soi mh allaxhV seauton en pash sarki

22. kreisson gar estin ta tekna dehqhnai sou h se emblepein eiV ceiraV uiwn sou

23. en pasi toiV ergoiV sou ginou uperagwn mh dwV mwmon en th doxh sou

24. en hmera sunteleiaV hmerwn zwhV sou kai en kairw teleuthV diadoV klhronomian

25. cortasmata kai rabdoV kai fortia onw artoV kai paideia kai ergon oiketh

26. ergasai en paidi kai eurhseiV anapausin aneV ceiraV autw kai zhthsei eleuqerian

27. zugoV kai imaV trachlon kamyousin kai oiketh kakourgw streblai kai basanoi

28. embale auton eiV ergasian ina mh argh pollhn gar kakian edidaxen h argia

29. eiV erga katasthson kaqwV prepei autw kan mh peiqarch barunon taV pedaV autou

30. kai mh perisseushV epi pash sarki kai aneu krisewV mh poihshV mhden

31. ei estin soi oikethV estw wV su oti en aimati ekthsw auton

32. ei estin soi oikethV age auton wV adelfon oti wV h yuch sou epidehseiV autw

33. ean kakwshV auton kai aparaV apodra en poia odw zhthseiV auton

“Que Nossa Mãe do Céu tenha piedade de nós e com um olhar maternal levante-nos, purifique-nos e eleve-nos a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina