1. makarioV anhr oV ouk wlisqhsen en tw stomati autou kai ou katenugh en luph amartiwn

2. makarioV ou ou kategnw h yuch autou kai oV ouk epesen apo thV elpidoV autou

3. andri mikrologw ou kaloV o ploutoV kai anqrwpw baskanw ina ti crhmata

4. o sunagwn apo thV yuchV autou sunagei alloiV kai en toiV agaqoiV autou trufhsousin eteroi

5. o ponhroV eautw tini agaqoV estai kai ou mh eufranqhsetai en toiV crhmasin autou

6. tou baskainontoV eauton ouk estin ponhroteroV kai touto antapodoma thV kakiaV autou

7. kan eu poih en lhqh poiei kai ep' escatwn ekfainei thn kakian autou

8. ponhroV o baskainwn ofqalmw apostrefwn proswpon kai uperorwn yucaV

9. pleonektou ofqalmoV ouk empiplatai meridi kai adikia ponhra anaxhrainei yuchn

10. ofqalmoV ponhroV fqoneroV ep' artw kai elliphV epi thV trapezhV autou

11. teknon kaqwV ean echV eu poiei seauton kai prosforaV kuriw axiwV prosage

12. mnhsqhti oti qanatoV ou croniei kai diaqhkh adou ouc upedeicqh soi

13. prin se teleuthsai eu poiei filw kai kata thn iscun sou ekteinon kai doV autw

14. mh afusterhshV apo agaqhV hmeraV kai meriV epiqumiaV agaqhV mh se parelqatw

15. ouci eterw kataleiyeiV touV ponouV sou kai touV kopouV sou eiV diairesin klhrou

16. doV kai labe kai apathson thn yuchn sou oti ouk estin en adou zhthsai trufhn

17. pasa sarx wV imation palaioutai h gar diaqhkh ap' aiwnoV qanatw apoqanh

18. wV fullon qallon epi dendrou daseoV ta men kataballei alla de fuei outwV genea sarkoV kai aimatoV h men teleuta etera de gennatai

19. pan ergon shpomenon ekleipei kai o ergazomenoV auto met' autou apeleusetai

20. makarioV anhr oV en sofia melethsei kai oV en sunesei autou dialecqhsetai

21. o dianooumenoV taV odouV authV en kardia autou kai en toiV apokrufoiV authV ennohqhsetai

22. exelqe opisw authV wV icneuthV kai en taiV odoiV authV enedreue

23. o parakuptwn dia twn quridwn authV kai epi twn qurwmatwn authV akroasetai

24. o kataluwn sunegguV tou oikou authV kai phxei passalon en toiV toicoiV authV

25. sthsei thn skhnhn autou kata ceiraV authV kai katalusei en katalumati agaqwn

26. qhsei ta tekna autou en th skeph authV kai upo touV kladouV authV aulisqhsetai

27. skepasqhsetai up' authV apo kaumatoV kai en th doxh authV katalusei

“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina