1. krithV sofoV paideusei ton laon autou kai hgemonia sunetou tetagmenh estai

2. kata ton krithn tou laou outwV kai oi leitourgoi autou kai kata ton hgoumenon thV polewV panteV oi katoikounteV authn

3. basileuV apaideutoV apolei ton laon autou kai poliV oikisqhsetai en sunesei dunastwn

4. en ceiri kuriou h exousia thV ghV kai ton crhsimon egerei eiV kairon ep' authV

5. en ceiri kuriou euodia androV kai proswpw grammatewV epiqhsei doxan autou

6. epi panti adikhmati mh mhniashV tw plhsion kai mh prasse mhden en ergoiV ubrewV

7. mishth enanti kuriou kai anqrwpwn uperhfania kai ex amfoterwn plhmmelhV h adikia

8. basileia apo eqnouV eiV eqnoV metagetai dia adikiaV kai ubreiV kai crhmata

9. ti uperhfaneuetai gh kai spodoV oti en zwh erriya ta endosqia autou

10. makron arrwsthma skwptei iatroV kai basileuV shmeron kai aurion teleuthsei

11. en gar tw apoqanein anqrwpon klhronomhsei erpeta kai qhria kai skwlhkaV

12. arch uperhfaniaV anqrwpou afistasqai apo kuriou kai apo tou poihsantoV auton apesth h kardia autou

13. oti arch uperhfaniaV amartia kai o kratwn authV exombrhsei bdelugma dia touto paredoxasen kurioV taV epagwgaV kai katestreyen eiV teloV autouV

14. qronouV arcontwn kaqeilen o kurioV kai ekaqisen praeiV ant' autwn

15. rizaV eqnwn exetilen o kurioV kai efuteusen tapeinouV ant' autwn

16. cwraV eqnwn katestreyen o kurioV kai apwlesen autaV ewV qemeliwn ghV

17. exhren ex autwn kai apwlesen autouV kai katepausen apo ghV to mnhmosunon autwn

18. ouk ektistai anqrwpoiV uperhfania oude orgh qumou gennhmasin gunaikwn

19. sperma entimon poion sperma anqrwpou sperma entimon poion oi foboumenoi ton kurion sperma atimon poion sperma anqrwpou sperma atimon poion oi parabainonteV entolaV

20. en mesw adelfwn o hgoumenoV autwn entimoV kai oi foboumenoi kurion en ofqalmoiV autou

22. plousioV kai endoxoV kai ptwcoV to kauchma autwn foboV kuriou

23. ou dikaion atimasai ptwcon suneton kai ou kaqhkei doxasai andra amartwlon

24. megistan kai krithV kai dunasthV doxasqhsetai kai ouk estin autwn tiV meizwn tou foboumenou ton kurion

25. oiketh sofw eleuqeroi leitourghsousin kai anhr episthmwn ou goggusei

26. mh sofizou poihsai to ergon sou kai mh doxazou en kairw stenocwriaV sou

27. kreisswn ergazomenoV kai perisseuwn en pasin h peripatwn doxazomenoV kai aporwn artwn

28. teknon en prauthti doxason thn yuchn sou kai doV auth timhn kata thn axian authV

29. ton amartanonta eiV thn yuchn autou tiV dikaiwsei kai tiV doxasei ton atimazonta thn zwhn autou

30. ptwcoV doxazetai di' episthmhn autou kai plousioV doxazetai dia ton plouton autou

31. o dedoxasmenoV en ptwceia kai en ploutw posacwV kai o adoxoV en ploutw kai en ptwceia posacwV

“Cuide de estar sempre em estado de graça.” São Padre Pio de Pietrelcina