1. tima iatron proV taV creiaV autou timaiV autou kai gar auton ektisen kurioV

2. para gar uyistou estin iasiV kai para basilewV lhmyetai doma

3. episthmh iatrou anuywsei kefalhn autou kai enanti megistanwn qaumasqhsetai

4. kurioV ektisen ek ghV farmaka kai anhr fronimoV ou prosocqiei autoiV

5. ouk apo xulou eglukanqh udwr eiV to gnwsqhnai thn iscun autou

6. kai autoV edwken anqrwpoiV episthmhn endoxazesqai en toiV qaumasioiV autou

7. en autoiV eqerapeusen kai hren ton ponon autou mureyoV en toutoiV poihsei meigma

8. kai ou mh suntelesqh erga autou kai eirhnh par' autou estin epi proswpou thV ghV

9. teknon en arrwsthmati sou mh parablepe all' euxai kuriw kai autoV iasetai se

10. aposthson plhmmeleian kai euqunon ceiraV kai apo pashV amartiaV kaqarison kardian

11. doV euwdian kai mnhmosunon semidalewV kai lipanon prosforan wV mh uparcwn

12. kai iatrw doV topon kai gar auton ektisen kurioV kai mh aposthtw sou kai gar autou creia

13. estin kairoV ote kai en cersin autwn euodia

14. kai gar autoi kuriou dehqhsontai ina euodwsh autoiV anapausin kai iasin carin embiwsewV

15. o amartanwn enanti tou poihsantoV auton empesoi eiV ceiraV iatrou

16. teknon epi nekrw katagage dakrua kai wV deina pascwn enarxai qrhnou kata de thn krisin autou peristeilon to swma autou kai mh uperidhV thn tafhn autou

17. pikranon klauqmon kai qermanon kopeton kai poihson to penqoV kata thn axian autou hmeran mian kai duo carin diabolhV kai paraklhqhti luphV eneka

18. apo luphV gar ekbainei qanatoV kai luph kardiaV kamyei iscun

19. en epagwgh paramenei kai luph kai bioV ptwcou kata kardiaV

20. mh dwV eiV luphn thn kardian sou aposthson authn mnhsqeiV ta escata

21. mh epilaqh ou gar estin epanodoV kai touton ouk wfelhseiV kai seauton kakwseiV

22. mnhsqhti to krima mou oti outwV kai to son emoi ecqeV kai soi shmeron

23. en anapausei nekrou katapauson to mnhmosunon autou kai paraklhqhti en autw en exodw pneumatoV autou

24. sofia grammatewV en eukairia scolhV kai o elassoumenoV praxei autou sofisqhsetai

25. ti sofisqhsetai o kratwn arotrou kai kaucwmenoV en dorati kentrou boaV elaunwn kai anastrefomenoV en ergoiV autwn kai h dihghsiV autou en uioiV taurwn

26. kardian autou dwsei ekdounai aulakaV kai h agrupnia autou eiV cortasmata damalewn

27. outwV paV tektwn kai arcitektwn ostiV nuktwr wV hmeraV diagei oi glufonteV glummata sfragidwn kai h epimonh autou alloiwsai poikilian kardian autou dwsei eiV omoiwsai zwgrafian kai h agrupnia autou telesai ergon

28. outwV calkeuV kaqhmenoV egguV akmonoV kai katamanqanwn erga sidhrou atmiV puroV thxei sarkaV autou kai en qermh kaminou diamachsetai fwnh sfurhV klinei to ouV autou kai katenanti omoiwmatoV skeuouV oi ofqalmoi autou kardian autou dwsei eiV sunteleian ergwn kai h agrupnia autou kosmhsai epi sunteleiaV

29. outwV kerameuV kaqhmenoV en ergw autou kai sustrefwn en posin autou trocon oV en merimnh keitai dia pantoV epi to ergon autou kai enariqmioV pasa h ergasia autou

30. en bracioni autou tupwsei phlon kai pro podwn kamyei iscun autou kardian epidwsei suntelesai to crisma kai h agrupnia autou kaqarisai kaminon

31. panteV outoi eiV ceiraV autwn enepisteusan kai ekastoV en tw ergw autou sofizetai

32. aneu autwn ouk oikisqhsetai poliV kai ou paroikhsousin oude peripathsousin

33. all' eiV boulhn laou ou zhthqhsontai kai en ekklhsia ouc uperalountai epi difron dikastou ou kaqiountai kai diaqhkhn krimatoV ou dianohqhsontai

34. oude mh ekfanwsin paideian kai krima kai en parabolaiV ouc eureqhsontai alla ktisma aiwnoV sthrisousin kai h dehsiV autwn en ergasia tecnhV

“Mantenha-se sempre muito unido à Igreja Católica, pois somente ela pode lhe dar a verdadeira paz, porque somente ela possui Jesus Sacramentado que é o verdadeiro príncipe da paz.” São Padre Pio de Pietrelcina