1. carin diaforou polloi hmarton kai o zhtwn plhqunai apostreyei ofqalmon

2. ana meson armwn liqwn paghsetai passaloV kai ana meson prasewV kai agorasmou suntribhsetai amartia

3. ean mh en fobw kuriou krathsh kata spoudhn en tacei katastrafhsetai autou o oikoV

4. en seismati koskinou diamenei kopria outwV skubala anqrwpou en logismw autou

5. skeuh keramewV dokimazei kaminoV kai peirasmoV anqrwpou en dialogismw autou

6. gewrgion xulou ekfainei o karpoV autou outwV logoV enqumhmatoV kardiaV anqrwpou

7. pro logismou mh epaineshV andra outoV gar peirasmoV anqrwpwn

8. ean diwkhV to dikaion katalhmyh kai endush auto wV podhrh doxhV

9. peteina proV ta omoia autoiV katalusei kai alhqeia proV touV ergazomenouV authn epanhxei

10. lewn qhran enedreuei outwV amartia ergazomenouV adika

11. dihghsiV eusebouV dia pantoV sofia o de afrwn wV selhnh alloioutai

12. eiV meson asunetwn sunthrhson kairon eiV meson de dianooumenwn endelecize

13. dihghsiV mwrwn prosocqisma kai o gelwV autwn en spatalh amartiaV

14. lalia poluorkou anorqwsei tricaV kai h mach autwn emfragmoV wtiwn

15. ekcusiV aimatoV mach uperhfanwn kai h dialoidorhsiV autwn akoh mocqhra

16. o apokaluptwn musthria apwlesen pistin kai ou mh eurh filon proV thn yuchn autou

17. sterxon filon kai pistwqhti met' autou ean de apokaluyhV ta musthria autou mh katadiwxhV opisw autou

18. kaqwV gar apwlesen anqrwpoV ton nekron autou outwV apwlesaV thn filian tou plhsion

19. kai wV peteinon ek ceiroV sou apelusaV outwV afhkaV ton plhsion kai ou qhreuseiV auton

20. mh auton diwxhV oti makran apesth kai exefugen wV dorkaV ek pagidoV

21. oti trauma estin katadhsai kai loidoriaV estin diallagh o de apokaluyaV musthria afhlpisen

22. dianeuwn ofqalmw tektainei kaka kai oudeiV auta aposthsei ap' autou

23. apenanti twn ofqalmwn sou glukanei to stoma autou kai epi twn logwn sou ekqaumasei usteron de diastreyei to stoma autou kai en toiV logoiV sou dwsei skandalon

24. polla emishsa kai ouc wmoiwsa autw kai o kurioV mishsei auton

25. o ballwn liqon eiV uyoV epi kefalhn autou ballei kai plhgh dolia dielei traumata

26. o orusswn boqron eiV auton empeseitai kai o istwn pagida en auth alwsetai

27. o poiwn ponhra eiV auton kulisqhsetai kai ou mh epignw poqen hkei autw

28. empaigmoV kai oneidismoV uperhfanw kai h ekdikhsiV wV lewn enedreusei auton

29. pagidi alwsontai oi eufrainomenoi ptwsei eusebwn kai odunh katanalwsei autouV pro tou qanatou autwn

30. mhniV kai orgh kai tauta estin bdelugmata kai anhr amartwloV egkrathV estai autwn

“Mantenha-se sempre muito unido à Igreja Católica, pois somente ela pode lhe dar a verdadeira paz, porque somente ela possui Jesus Sacramentado que é o verdadeiro príncipe da paz.” São Padre Pio de Pietrelcina