1. estin elegcoV oV ouk estin wraioV kai estin siwpwn kai autoV fronimoV

2. wV kalon elegxai h qumousqai

3. kai o anqomologoumenoV apo elattwsewV kwluqhsetai

4. epiqumia eunoucou apoparqenwsai neanida outwV o poiwn en bia krimata

5. estin siwpwn euriskomenoV sofoV kai estin mishtoV apo pollhV laliaV

6. estin siwpwn ou gar ecei apokrisin kai estin siwpwn eidwV kairon

7. anqrwpoV sofoV sighsei ewV kairou o de lapisthV kai afrwn uperbhsetai kairon

8. o pleonazwn logw bdelucqhsetai kai o enexousiazomenoV mishqhsetai

9. estin euodia en kakoiV andri kai estin eurema eiV elattwsin

10. estin dosiV h ou lusitelhsei soi kai estin dosiV hV to antapodoma diploun

11. estin elattwsiV eneken doxhV kai estin oV apo tapeinwsewV hren kefalhn

12. estin agorazwn polla oligou kai apotinnuwn auta eptaplasion

13. o sofoV en logoiV eauton prosfilh poihsei cariteV de mwrwn ekcuqhsontai

14. dosiV afronoV ou lusitelhsei soi oi gar ofqalmoi autou anq' enoV polloi

15. oliga dwsei kai polla oneidisei kai anoixei to stoma autou wV khrux shmeron daniei kai aurion apaithsei mishtoV anqrwpoV o toioutoV

16. mwroV erei ouc uparcei moi filoV kai ouk estin cariV toiV agaqoiV mou

17. oi esqonteV ton arton autou fauloi glwssh posakiV kai osoi katagelasontai autou

18. olisqhma apo edafouV mallon h apo glwsshV outwV ptwsiV kakwn kata spoudhn hxei

19. anqrwpoV acariV muqoV akairoV en stomati apaideutwn endelecisqhsetai

20. apo stomatoV mwrou apodokimasqhsetai parabolh ou gar mh eiph authn en kairw authV

21. estin kwluomenoV amartanein apo endeiaV kai en th anapausei autou ou katanughsetai

22. estin apolluwn thn yuchn autou di' aiscunhn kai apo afronoV proswpou apolei authn

23. estin carin aiscunhV epaggellomenoV filw kai ekthsato auton ecqron dwrean

24. mwmoV ponhroV en anqrwpw yeudoV en stomati apaideutwn endelecisqhsetai

25. aireton klepthV h o endelecizwn yeudei amfoteroi de apwleian klhronomhsousin

26. hqoV anqrwpou yeudouV atimia kai h aiscunh autou met' autou endelecwV

27. o sofoV en logoiV proaxei eauton kai anqrwpoV fronimoV aresei megistasin

28. o ergazomenoV ghn anuywsei qimwnian autou kai o areskwn megistasin exilasetai adikian

29. xenia kai dwra apotufloi ofqalmouV sofwn kai wV fimoV en stomati apotrepei elegmouV

30. sofia kekrummenh kai qhsauroV afanhV tiV wfeleia en amfoteroiV

31. kreisswn anqrwpoV apokruptwn thn mwrian autou h anqrwpoV apokruptwn thn sofian autou

“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina