1. o sunthrwn nomon pleonazei prosforaV qusiazwn swthriou o prosecwn entolaiV

2. antapodidouV carin prosferwn semidalin kai o poiwn elehmosunhn qusiazwn ainesewV

3. eudokia kuriou aposthnai apo ponhriaV kai exilasmoV aposthnai apo adikiaV

4. mh ofqhV en proswpw kuriou kenoV panta gar tauta carin entolhV

5. prosfora dikaiou lipainei qusiasthrion kai h euwdia authV enanti uyistou

6. qusia androV dikaiou dekth kai to mnhmosunon authV ouk epilhsqhsetai

7. en agaqw ofqalmw doxason ton kurion kai mh smikrunhV aparchn ceirwn sou

8. en pash dosei ilarwson to proswpon sou kai en eufrosunh agiason dekathn

9. doV uyistw kata thn dosin autou kai en agaqw ofqalmw kaq' eurema ceiroV

10. oti kurioV antapodidouV estin kai eptaplasia antapodwsei soi

11. mh dwrokopei ou gar prosdexetai kai mh epece qusia adikw

12. oti kurioV krithV estin kai ouk estin par' autw doxa proswpou

13. ou lhmyetai proswpon epi ptwcou kai dehsin hdikhmenou eisakousetai

14. ou mh uperidh iketeian orfanou kai chran ean ekceh lalian

15. ouci dakrua chraV epi siagona katabainei kai h katabohsiV epi tw katagagonti auta

16. qerapeuwn en eudokia decqhsetai kai h dehsiV autou ewV nefelwn sunayei

17. proseuch tapeinou nefelaV dihlqen kai ewV suneggish ou mh paraklhqh

18. kai ou mh aposth ewV episkeyhtai o uyistoV kai krinei dikaioiV kai poihsei krisin

19. kai o kurioV ou mh bradunh oude mh makroqumhsh ep' autoiV

20. ewV an suntriyh osfun anelehmonwn kai toiV eqnesin antapodwsei ekdikhsin

21. ewV exarh plhqoV ubristwn kai skhptra adikwn suntriyei

22. ewV antapodw anqrwpw kata taV praxeiV autou kai ta erga twn anqrwpwn kata ta enqumhmata autwn

23. ewV krinh thn krisin tou laou autou kai eufranei autouV en tw eleei autou

24. wraion eleoV en kairw qliyewV autou wV nefelai uetou en kairw abrociaV

“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina