1. aineswmen dh andraV endoxouV kai touV pateraV hmwn th genesei

2. pollhn doxan ektisen o kurioV thn megalwsunhn autou ap' aiwnoV

3. kurieuonteV en taiV basileiaiV autwn kai andreV onomastoi en dunamei bouleuonteV en sunesei autwn aphggelkoteV en profhteiaiV

4. hgoumenoi laou en diaboulioiV kai sunesei grammateiaV laou sofoi logoi en paideia autwn

5. ekzhtounteV melh mousikwn kai dihgoumenoi eph en grafh

6. andreV plousioi kecorhghmenoi iscui eirhneuonteV en katoikiaiV autwn

7. panteV outoi en geneaiV edoxasqhsan kai en taiV hmeraiV autwn kauchma

8. eisin autwn oi katelipon onoma tou ekdihghsasqai epainouV

9. kai eisin wn ouk estin mnhmosunon kai apwlonto wV ouc uparxanteV kai egenonto wV ou gegonoteV kai ta tekna autwn met' autouV

10. all' h outoi andreV eleouV wn ai dikaiosunai ouk epelhsqhsan

11. meta tou spermatoV autwn diamenei agaqh klhronomia ekgona autwn

12. en taiV diaqhkaiV esth to sperma autwn kai ta tekna autwn di' autouV

13. ewV aiwnoV menei sperma autwn kai h doxa autwn ouk exaleifqhsetai

14. ta swmata autwn en eirhnh etafh kai to onoma autwn zh eiV geneaV

15. sofian autwn dihghsontai laoi kai ton epainon exaggellei ekklhsia

16. enwc euhresthsen kuriw kai meteteqh upodeigma metanoiaV taiV geneaiV

17. nwe eureqh teleioV dikaioV en kairw orghV egeneto antallagma dia touton egenhqh kataleimma th gh ote egeneto kataklusmoV

18. diaqhkai aiwnoV eteqhsan proV auton ina mh exaleifqh kataklusmw pasa sarx

19. abraam megaV pathr plhqouV eqnwn kai ouc eureqh omoioV en th doxh

20. oV sunethrhsen nomon uyistou kai egeneto en diaqhkh met' autou en sarki autou esthsen diaqhkhn kai en peirasmw eureqh pistoV

21. dia touto en orkw esthsen autw eneuloghqhnai eqnh en spermati autou plhqunai auton wV coun thV ghV kai wV astra anuywsai to sperma autou kai kataklhronomhsai autouV apo qalasshV ewV qalasshV kai apo potamou ewV akrou thV ghV

22. kai en tw isaak esthsen outwV di' abraam ton patera autou

23. eulogian pantwn anqrwpwn kai diaqhkhn katepausen epi kefalhn iakwb epegnw auton en eulogiaiV autou kai edwken autw en klhronomia kai diesteilen meridaV autou en fulaiV emerisen deka duo

“A oração é a efusão de nosso coração no de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina