1. ascolia megalh ektistai panti anqrwpw kai zugoV baruV epi uiouV adam af' hmeraV exodou ek gastroV mhtroV autwn ewV hmeraV epistrofhV eiV mhtera pantwn

2. touV dialogismouV autwn kai fobon kardiaV epinoia prosdokiaV hmera teleuthV

3. apo kaqhmenou epi qronou endoxou kai ewV tetapeinwmenou en gh kai spodw

4. apo forountoV uakinqinon kai stefanon kai ewV periballomenou wmolinon qumoV kai zhloV kai tarach kai saloV kai foboV qanatou kai mhniama kai eriV

5. kai en kairw anapausewV epi koithV upnoV nuktoV alloioi gnwsin autou

6. oligon wV ouden en anapausei kai ap' ekeinou en upnoiV wV en hmera skopiaV teqorubhmenoV en orasei kardiaV autou wV ekpefeugwV apo proswpou polemou

7. en kairw creiaV autou exhgerqh kai apoqaumazwn eiV oudena fobon

8. meta pashV sarkoV apo anqrwpou ewV kthnouV kai epi amartwlwn eptaplasia proV tauta

9. qanatoV kai aima kai eriV kai romfaia epagwgai limoV kai suntrimma kai mastix

10. epi touV anomouV ektisqh tauta panta kai di' autouV egeneto o kataklusmoV

11. panta osa apo ghV eiV ghn anastrefei kai apo udatwn eiV qalassan anakamptei

12. pan dwron kai adikia exaleifqhsetai kai pistiV eiV ton aiwna sthsetai

13. crhmata adikwn wV potamoV xhranqhsetai kai wV bronth megalh en uetw exhchsei

14. en tw anoixai auton ceiraV eufranqhsetai outwV oi parabainonteV eiV sunteleian ekleiyousin

15. ekgona asebwn ou plhqunei kladouV kai rizai akaqartoi ep' akrotomou petraV

16. aci epi pantoV udatoV kai ceilouV potamou pro pantoV cortou ektilhsetai

17. cariV wV paradeisoV en eulogiaiV kai elehmosunh eiV ton aiwna diamenei

18. zwh autarkouV kai ergatou glukanqhsetai kai uper amfotera o euriskwn qhsauron

19. tekna kai oikodomh polewV sthrizousin onoma kai uper amfotera gunh amwmoV logizetai

20. oinoV kai mousika eufrainousin kardian kai uper amfotera agaphsiV sofiaV

21. auloV kai yalthrion hdunousin melh kai uper amfotera glwssa hdeia

22. carin kai kalloV epiqumhsei ofqalmoV kai uper amfotera clohn sporou

23. filoV kai etairoV eiV kairon apantwnteV kai uper amfotera gunh meta androV

24. adelfoi kai bohqeia eiV kairon qliyewV kai uper amfotera elehmosunh rusetai

25. crusion kai argurion episthsousin poda kai uper amfotera boulh eudokimeitai

26. crhmata kai iscuV anuywsousin kardian kai uper amfotera foboV kuriou ouk estin en fobw kuriou elattwsiV kai ouk estin epizhthsai en autw bohqeian

27. foboV kuriou wV paradeisoV eulogiaV kai uper pasan doxan ekaluyen auton

28. teknon zwhn epaithsewV mh biwshV kreisson apoqanein h epaitein

29. anhr blepwn eiV trapezan allotrian ouk estin autou o bioV en logismw zwhV alisghsei yuchn autou en edesmasin allotrioiV anhr de episthmwn kai pepaideumenoV fulaxetai

30. en stomati anaidouV glukanqhsetai epaithsiV kai en koilia autou pur kahsetai

“Não nos preocupemos quando Deus põe à prova a nossa fidelidade. Confiemo-nos à Sua vontade; é o que podemos fazer. Deus nos libertará, consolará e enorajará.” São Padre Pio de Pietrelcina