1. liqw hrdalwmenw suneblhqh oknhroV kai paV eksuriei epi th atimia autou

2. bolbitw kopriwn suneblhqh oknhroV paV o anairoumenoV auton ektinaxei ceira

3. aiscunh patroV en gennhsei apaideutou qugathr de ep' elattwsei ginetai

4. qugathr fronimh klhronomhsei andra authV kai h kataiscunousa eiV luphn gennhsantoV

5. patera kai andra kataiscunei h qraseia kai upo amfoterwn atimasqhsetai

6. mousika en penqei akairoV dihghsiV mastigeV de kai paideia en panti kairw sofiaV

9. sugkollwn ostrakon o didaskwn mwron exegeirwn kaqeudonta ek baqeoV upnou

10. dihgoumenoV nustazonti o dihgoumenoV mwrw kai epi sunteleia erei ti estin

11. epi nekrw klauson exelipen gar fwV kai epi mwrw klauson exelipen gar sunesin hdion klauson epi nekrw oti anepausato tou de mwrou uper qanaton h zwh ponhra

12. penqoV nekrou epta hmerai mwrou de kai asebouV pasai ai hmerai thV zwhV autou

13. meta afronoV mh plhqunhV logon kai proV asuneton mh poreuou fulaxai ap' autou ina mh kopon echV kai ou mh molunqhV en tw entinagmw autou ekklinon ap' autou kai eurhseiV anapausin kai ou mh akhdiashV en th aponoia autou

14. uper molibon ti barunqhsetai kai ti autw onoma all' h mwroV

15. ammon kai ala kai bwlon sidhrou eukopon upenegkein h anqrwpon asuneton

16. imantwsiV xulinh endedemenh eiV oikodomhn en susseismw ou dialuqhsetai outwV kardia esthrigmenh epi dianohmatoV boulhV en kairw ou deiliasei

17. kardia hdrasmenh epi dianoiaV sunesewV wV kosmoV yammwtoV toicou xustou

18. carakeV epi metewrou keimenoi katenanti anemou ou mh upomeinwsin outwV kardia deilh epi dianohmatoV mwrou katenanti pantoV fobou ou mh upomeinh

19. o nusswn ofqalmon kataxei dakrua kai nusswn kardian ekfainei aisqhsin

20. ballwn liqon epi peteina aposobei auta kai o oneidizwn filon dialusei filian

21. epi filon ean spashV romfaian mh afelpishV estin gar epanodoV

22. epi filon ean anoixhV stoma mh eulabhqhV estin gar diallagh plhn oneidismou kai uperhfaniaV kai musthriou apokaluyewV kai plhghV doliaV en toutoiV apofeuxetai paV filoV

23. pistin kthsai en ptwceia meta tou plhsion ina en toiV agaqoiV autou omou plhsqhV en kairw qliyewV diamene autw ina en th klhronomia autou sugklhronomhshV

24. pro puroV atmiV kaminou kai kapnoV outwV pro aimatwn loidoriai

25. filon skepasai ouk aiscunqhsomai kai apo proswpou autou ou mh krubw

26. kai ei kaka moi sumbhsetai di' auton paV o akouwn fulaxetai ap' autou

27. tiV dwsei epi stoma mou fulakhn kai epi twn ceilewn mou sfragida panourgon ina mh pesw ap' authV kai h glwssa mou apolesh me

“Não se desencoraje, pois, se na alma existe o contínuo esforço de melhorar, no final o Senhor a premia fazendo nela florir, de repente, todas as virtudes como num jardim florido.” São Padre Pio de Pietrelcina