1. krataioV en polemw ihsouV nauh kai diadocoV mwush en profhteiaiV oV egeneto kata to onoma autou megaV epi swthria eklektwn autou ekdikhsai epegeiromenouV ecqrouV opwV kataklhronomhsh ton israhl

2. wV edoxasqh en tw eparai ceiraV autou kai en tw ekteinai romfaian epi poleiV

3. tiV proteroV autou outwV esth touV gar polemouV kuriou autoV ephgagen

4. ouci en ceiri autou enepodisqh o hlioV kai mia hmera egenhqh proV duo

5. epekalesato ton uyiston dunasthn en tw qliyai auton ecqrouV kukloqen kai ephkousen autou megaV kurioV en liqoiV calazhV dunamewV krataiaV

6. katerraxen ep' eqnoV polemon kai en katabasei apwlesen anqesthkotaV ina gnwsin eqnh panoplian autou oti enantion kuriou o polemoV autou

7. kai gar ephkolouqhsen opisw dunastou kai en hmeraiV mwusewV epoihsen eleoV autoV kai caleb uioV iefonnh antisthnai enanti ekklhsiaV kwlusai laon apo amartiaV kai kopasai goggusmon ponhriaV

8. kai autoi duo onteV dieswqhsan apo exakosiwn ciliadwn pezwn eisagagein autouV eiV klhronomian eiV ghn reousan gala kai meli

9. kai edwken o kurioV tw caleb iscun kai ewV ghrouV diemeinen autw epibhnai auton epi to uyoV thV ghV kai to sperma autou katescen klhronomian

10. opwV idwsin panteV oi uioi israhl oti kalon to poreuesqai opisw kuriou

11. kai oi kritai ekastoV tw autou onomati oswn ouk exeporneusen h kardia kai osoi ouk apestrafhsan apo kuriou eih to mnhmosunon autwn en eulogiaiV

12. ta osta autwn anaqaloi ek tou topou autwn kai to onoma autwn antikatallassomenon ef' uioiV dedoxasmenwn autwn

13. hgaphmenoV upo kuriou autou samouhl profhthV kuriou katesthsen basileian kai ecrisen arcontaV epi ton laon autou

14. en nomw kuriou ekrinen sunagwghn kai epeskeyato kurioV ton iakwb

15. en pistei autou hkribasqh profhthV kai egnwsqh en rhmasin autou pistoV orasewV

16. kai epekalesato ton kurion dunasthn en tw qliyai ecqrouV autou kukloqen en prosfora arnoV galaqhnou

17. kai ebronthsen ap' ouranou o kurioV kai en hcw megalw akousthn epoihsen thn fwnhn autou

18. kai exetriyen hgoumenouV turiwn kai pantaV arcontaV fulistiim

19. kai pro kairou koimhsewV aiwnoV epemarturato enanti kuriou kai cristou autou crhmata kai ewV upodhmatwn apo pashV sarkoV ouk eilhfa kai ouk enekalesen autw anqrwpoV

20. kai meta to upnwsai auton proefhteusen kai upedeixen basilei thn teleuthn autou kai anuywsen ek ghV thn fwnhn autou en profhteia exaleiyai anomian laou

“Procuremos servir ao Senhor com todo o coração e com toda a vontade. Ele nos dará sempre mais do que merecemos.” São Padre Pio de Pietrelcina