1. en trisin wraisqhn kai anesthn wraia enanti kuriou kai anqrwpwn omonoia adelfwn kai filia twn plhsion kai gunh kai anhr eautoiV sumperiferomenoi

2. tria de eidh emishsen h yuch mou kai proswcqisa sfodra th zwh autwn ptwcon uperhfanon kai plousion yeusthn geronta moicon elattoumenon sunesei

3. en neothti ou sunageiocaV kai pwV an euroiV en tw ghra sou

4. wV wraion poliaiV krisiV kai presbuteroiV epignwnai boulhn

5. wV wraia gerontwn sofia kai dedoxasmenoiV dianohma kai boulh

6. stefanoV gerontwn polupeiria kai to kauchma autwn foboV kuriou

7. ennea uponohmata emakarisa en kardia kai to dekaton erw epi glwsshV anqrwpoV eufrainomenoV epi teknoiV zwn kai blepwn epi ptwsei ecqrwn

8. makarioV o sunoikwn gunaiki suneth kai oV en glwssh ouk wlisqhsen kai oV ouk edouleusen anaxiw eautou

9. makarioV oV euren fronhsin kai o dihgoumenoV eiV wta akouontwn

10. wV megaV o eurwn sofian all' ouk estin uper ton foboumenon ton kurion

11. foboV kuriou uper pan uperebalen o kratwn autou tini omoiwqhsetai

13. pasan plhghn kai mh plhghn kardiaV kai pasan ponhrian kai mh ponhrian gunaikoV

14. pasan epagwghn kai mh epagwghn misountwn kai pasan ekdikhsin kai mh ekdikhsin ecqrwn

15. ouk estin kefalh uper kefalhn ofewV kai ouk estin qumoV uper qumon ecqrou

16. sunoikhsai leonti kai drakonti eudokhsw h sunoikhsai meta gunaikoV ponhraV

17. ponhria gunaikoV alloioi thn orasin authV kai skotoi to proswpon authV wV arkoV

18. ana meson twn plhsion autou anapeseitai o anhr authV kai akousiwV anestenaxen pikra

19. mikra pasa kakia proV kakian gunaikoV klhroV amartwlou epipesoi auth

20. anabasiV ammwdhV en posin presbuterou outwV gunh glwsswdhV andri hsucw

21. mh prospeshV epi kalloV gunaikoV kai gunaika mh epipoqhshV

22. orgh kai anaideia kai aiscunh megalh gunh ean epicorhgh tw andri authV

23. kardia tapeinh kai proswpon skuqrwpon kai plhgh kardiaV gunh ponhra ceireV pareimenai kai gonata paralelumena htiV ou makariei ton andra authV

24. apo gunaikoV arch amartiaV kai di' authn apoqnhskomen panteV

25. mh dwV udati diexodon mhde gunaiki ponhra parrhsian

26. ei mh poreuetai kata ceiraV sou apo twn sarkwn sou apoteme authn

“Você teme um homem,um pobre instrumento nas mãos de Deus, mas não teme a justiça divina?” São Padre Pio de Pietrelcina