1. agrupnia ploutou ekthkei sarkaV kai h merimna autou afista upnon

2. merimna agrupniaV aposthsei nustagmon kai arrwsthma baru eknhyei upnon

3. ekopiasen plousioV en sunagwgh crhmatwn kai en th anapausei empimplatai twn trufhmatwn autou

4. ekopiasen ptwcoV en elattwsei biou kai en th anapausei epidehV ginetai

5. o agapwn crusion ou dikaiwqhsetai kai o diwkwn diafora en autoiV planhqhsetai

6. polloi edoqhsan eiV ptwma carin crusiou kai egenhqh h apwleia autwn kata proswpon autwn

7. xulon proskommatoV estin toiV enqousiazousin autw kai paV afrwn alwsetai en autw

8. makarioV plousioV oV eureqh amwmoV kai oV opisw crusiou ouk eporeuqh

9. tiV estin kai makarioumen auton epoihsen gar qaumasia en law autou

10. tiV edokimasqh en autw kai eteleiwqh kai estai autw eiV kauchsin tiV edunato parabhnai kai ou parebh kai poihsai kaka kai ouk epoihsen

11. sterewqhsetai ta agaqa autou kai taV elehmosunaV autou ekdihghsetai ekklhsia

12. epi trapezhV megalhV ekaqisaV mh anoixhV ep' authV farugga sou kai mh eiphV polla ge ta ep' authV

13. mnhsqhti oti kakon ofqalmoV ponhroV ponhroteron ofqalmou ti ektistai dia touto apo pantoV proswpou dakruei

14. ou ean epibleyh mh ekteinhV ceira kai mh sunqlibou autw en trubliw

15. noei ta tou plhsion ek seautou kai epi panti pragmati dianoou

16. fage wV anqrwpoV ta parakeimena soi kai mh diamasw mh mishqhV

17. pausai prwtoV carin paideiaV kai mh aplhsteuou mhpote proskoyhV

18. kai ei ana meson pleionwn ekaqisaV proteroV autwn mh ekteinhV thn ceira sou

19. wV ikanon anqrwpw pepaideumenw to oligon kai epi thV koithV autou ouk asqmainei

20. upnoV ugieiaV epi enterw metriw anesth prwi kai h yuch autou met' autou ponoV agrupniaV kai coleraV kai strofoV meta androV aplhstou

21. kai ei ebiasqhV en edesmasin anasta emeson porrw kai anapaush

22. akouson mou teknon kai mh exoudenhshV me kai ep' escatwn eurhseiV touV logouV mou en pasi toiV ergoiV sou ginou entrechV kai pan arrwsthma ou mh soi apanthsh

23. lampron ep' artoiV euloghsei ceilh kai h marturia thV kallonhV autou pisth

24. ponhrw ep' artw diagoggusei poliV kai h marturia thV ponhriaV autou akribhV

25. en oinw mh andrizou pollouV gar apwlesen o oinoV

26. kaminoV dokimazei stomwma en bafh outwV oinoV kardiaV en mach uperhfanwn

27. efison zwhV oinoV anqrwpoiV ean pinhV auton en metrw autou tiV zwh elassoumenw oinw kai autoV ektistai eiV eufrosunhn anqrwpoiV

28. agalliama kardiaV kai eufrosunh yuchV oinoV pinomenoV en kairw autarkhV

29. pikria yuchV oinoV pinomenoV poluV en ereqismw kai antiptwmati

30. plhqunei meqh qumon afronoV eiV proskomma elattwn iscun kai prospoiwn traumata

31. en sumposiw oinou mh elegxhV ton plhsion kai mh exouqenhshV auton en eufrosunh autou logon oneidismou mh eiphV autw kai mh auton qliyhV en apaithsei

“Onde não há obediência, não há virtude. Onde não há virtude, não há bem, não há amor; e onde não há amor, não há Deus; e sem Deus não se chega ao Paraíso. Tudo isso é como uma escada: se faltar um degrau, caímos”. São Padre Pio de Pietrelcina