1. emou tou patroV akousate tekna kai outwV poihsate ina swqhte

2. o gar kurioV edoxasen patera epi teknoiV kai krisin mhtroV esterewsen ef' uioiV

3. o timwn patera exilasketai amartiaV

4. kai wV o apoqhsaurizwn o doxazwn mhtera autou

5. o timwn patera eufranqhsetai upo teknwn kai en hmera proseuchV autou eisakousqhsetai

6. o doxazwn patera makrohmereusei kai o eisakouwn kuriou anapausei mhtera autou

7. kai wV despotaiV douleusei en toiV gennhsasin auton

8. en ergw kai logw tima ton patera sou ina epelqh soi eulogia par' autou

9. eulogia gar patroV sthrizei oikouV teknwn katara de mhtroV ekrizoi qemelia

10. mh doxazou en atimia patroV sou ou gar estin soi doxa patroV atimia

11. h gar doxa anqrwpou ek timhV patroV autou kai oneidoV teknoiV mhthr en adoxia

12. teknon antilabou en ghra patroV sou kai mh luphshV auton en th zwh autou

13. kan apoleiph sunesin suggnwmhn ece kai mh atimashV auton en pash iscui sou

14. elehmosunh gar patroV ouk epilhsqhsetai kai anti amartiwn prosanoikodomhqhsetai soi

15. en hmera qliyewV sou anamnhsqhsetai sou wV eudia epi pagetw outwV analuqhsontai sou ai amartiai

16. wV blasfhmoV o egkatalipwn patera kai kekathramenoV upo kuriou o parorgizwn mhtera autou

17. teknon en prauthti ta erga sou diexage kai upo anqrwpou dektou agaphqhsh

18. osw megaV ei tosoutw tapeinou seauton kai enanti kuriou eurhseiV carin

20. oti megalh h dunasteia tou kuriou kai upo twn tapeinwn doxazetai

21. calepwtera sou mh zhtei kai iscurotera sou mh exetaze

22. a prosetagh soi tauta dianoou ou gar estin soi creia twn kruptwn

23. en toiV perissoiV twn ergwn sou mh periergazou pleiona gar sunesewV anqrwpwn upedeicqh soi

24. pollouV gar eplanhsen h upolhmyiV autwn kai uponoia ponhra wlisqhsen dianoiaV autwn

26. kardia sklhra kakwqhsetai ep' escatwn kai o agapwn kindunon en autw apoleitai

27. kardia sklhra barunqhsetai ponoiV kai o amartwloV prosqhsei amartian ef' amartiaiV

28. epagwgh uperhfanou ouk estin iasiV futon gar ponhriaV errizwken en autw

29. kardia sunetou dianohqhsetai parabolhn kai ouV akroatou epiqumia sofou

30. pur flogizomenon aposbesei udwr kai elehmosunh exilasetai amartiaV

31. o antapodidouV caritaV memnhtai eiV ta meta tauta kai en kairw ptwsewV autou eurhsei sthrigma

“Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina