1. h sofia ainesei yuchn authV kai en mesw laou authV kauchsetai

2. en ekklhsia uyistou stoma authV anoixei kai enanti dunamewV autou kauchsetai

3. egw apo stomatoV uyistou exhlqon kai wV omiclh katekaluya ghn

4. egw en uyhloiV kateskhnwsa kai o qronoV mou en stulw nefelhV

5. guron ouranou ekuklwsa monh kai en baqei abusswn periepathsa

6. en kumasin qalasshV kai en pash th gh kai en panti law kai eqnei ekthsamhn

7. meta toutwn pantwn anapausin ezhthsa kai en klhronomia tinoV aulisqhsomai

8. tote eneteilato moi o ktisthV apantwn kai o ktisaV me katepausen thn skhnhn mou kai eipen en iakwb kataskhnwson kai en israhl kataklhronomhqhti

9. pro tou aiwnoV ap' archV ektisen me kai ewV aiwnoV ou mh eklipw

10. en skhnh agia enwpion autou eleitourghsa kai outwV en siwn esthricqhn

11. en polei hgaphmenh omoiwV me katepausen kai en ierousalhm h exousia mou

12. kai errizwsa en law dedoxasmenw en meridi kuriou klhronomiaV autou

13. wV kedroV anuywqhn en tw libanw kai wV kuparissoV en oresin aermwn

14. wV foinix anuywqhn en aiggadoiV kai wV futa rodou en iericw wV elaia euprephV en pediw kai anuywqhn wV platanoV

15. wV kinnamwmon kai aspalaqoV arwmatwn dedwka osmhn kai wV smurna eklekth diedwka euwdian wV calbanh kai onux kai stakth kai wV libanou atmiV en skhnh

16. egw wV tereminqoV exeteina kladouV mou kai oi kladoi mou kladoi doxhV kai caritoV

17. egw wV ampeloV eblasthsa carin kai ta anqh mou karpoV doxhV kai ploutou

19. proselqete proV me oi epiqumounteV mou kai apo twn genhmatwn mou emplhsqhte

20. to gar mnhmosunon mou uper to meli gluku kai h klhronomia mou uper melitoV khrion

21. oi esqionteV me eti peinasousin kai oi pinonteV me eti diyhsousin

22. o upakouwn mou ouk aiscunqhsetai kai oi ergazomenoi en emoi ouc amarthsousin

23. tauta panta bibloV diaqhkhV qeou uyistou nomon on eneteilato hmin mwushV klhronomian sunagwgaiV iakwb

25. o pimplwn wV fiswn sofian kai wV tigriV en hmeraiV newn

26. o anaplhrwn wV eufrathV sunesin kai wV iordanhV en hmeraiV qerismou

27. o ekfainwn wV fwV paideian wV ghwn en hmeraiV trughtou

28. ou sunetelesen o prwtoV gnwnai authn kai outwV o escatoV ouk exicniasen authn

29. apo gar qalasshV eplhqunqh dianohma authV kai h boulh authV apo abussou megalhV

30. kagw wV diwrux apo potamou kai wV udragwgoV exhlqon eiV paradeison

31. eipa potiw mou ton khpon kai mequsw mou thn prasian kai idou egeneto moi h diwrux eiV potamon kai o potamoV mou egeneto eiV qalassan

32. eti paideian wV orqron fwtiw kai ekfanw auta ewV eiV makran

33. eti didaskalian wV profhteian ekcew kai kataleiyw authn eiV geneaV aiwnwn

34. idete oti ouk emoi monw ekopiasa all' apasin toiV ekzhtousin authn

O maldito “eu” o mantém apegado à Terra e o impede de voar para Jesus. São Padre Pio de Pietrelcina